Home

Akutt ambulant team

Ambulant akutt-team Ambulant Akutteam (AAT) tilbyr hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Det kan for eksempel dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker. Ved behov kan vi tilby samtale innen 24. Ambulant akutteams (AAT) målgruppe er pasienter over 18 år som er i akutt psykisk krise og som står i fare for akutt innleggelse. Krisen kan være psykotiske sammenbrudd, akutt suicidal krise, rusrelaterte kriser eller andre akutte kriser. Pasienter som henvises til AAT blir henvist som øyeblikkelig hjelp

Ambulant akutt team bistår førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering. Vi tar imot henvisninger per telefon og/eller skriftlig fra fastlege, legevakt eller andre. Ambulant akutt team er en øyeblikkelig hjelp-tjeneste. Teamet jobber både forebyggende og behandlende nødvendig akutt hjelp av god kvalitet og opplever helhetlige og fleksible Ambulante tiltak skal ikke erstatte innleggelse i døgnavdeling der dette er nødvendig. Helseforetakene må dimensjonere de ulike tilbudene slik at kravet til faglig forsvarlig behandling til enhver tid sikres. team har åpent også kveld og helger

Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT) Ansvar og oppgaver Ambulant Akutteam er en poliklinisk tjeneste som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år Ambulant Akutt Team (AAT) Lofoten er en enhet innenfor spesialisthelsetjenesten som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp til voksne personer. De skal bidra til en rask vurdering av hjelpebehov i akutt psykisk krise, gi støtte og hjelp til pasient og pårørende, og bidra til rask mobilisering av nødvendige behandlingstiltak Ambulant akutt team akutt-team. Vi ønsker å møte deg raskt, og der det passer best for deg. Møteplass kan være på Akutteamet sitt kontor, hjemme hos deg, hos familie/venner, skole, helsestasjon etc Sosial og ambulant akuttjeneste Vi tilbyr akutt hjelp til personer i krise og deres pårørende. Vi jobber med helseproblemer, psykisk helse og selvmordsfare, rus, sosialtjeneste og livskriser

Nød- og vakttelefoner - Rakkestad kommuneKristiansand - Abup

Ambulant akutt-team - Helse Stavange

Ambulant akuttenhet tilbyr vurdering og igangsetting av tiltak til mennesker i akutt psykisk krise. Alle pasienter i en akuttpsykiatrisk situasjon gis et individuelt tilpasset behandlingstilbud. Enheten har samarbeid med pårørende, fastlege, psykisk helse i kommunen og Nav. Enheten dekker alle kommuner i opptaksområdet Ambulante akutteam (AAT) Er et tverrfaglig tjenestetilbud som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år. Åpningstid er 08.00- 21.30 på hverdager. Ved behov for hjelp utenom vår åpningstid, kan legevakt kontaktes. Kontaktinformasjon: AAT Romsdal: Vakttelefon - 99214099. Dps Knausen, Nøisomhedsvegen 12, 6416 Mold Ambulant akutteam kan møte pasientar heime eller ved Kronstad DPS etter behov. AAT har hovudansvar for det polikliniske og ambulante akuttilbodet i Kronstad DPS og har ei sentral rolle i akuttforløpet; vi har ansvar for akutthjelpstilbodet (AH) på dagtid i Kronstad DPS og spesialistar i AAT har ansvar for akutttelefonen i tidsrommet kl. 08.00 til 16.00 Akutteamet er et tverrfaglig ambulerende team som gir støtte i krisesituasjoner, og et supplerende tilbud til akuttpsykiatrisk avdeling. Teamet tilbyr rask helsehjelp og råd til personer som opplever akutt psykisk krise eller akutt forverring av en kjent psykisk lidelse

Ambulant akutteam, Tromsø har som oppgave å gi rask vurdering og eventuelt bistand, fortrinnsvis innen 24 timer, ved alle henvendelser om akutt psykiatrisk hjelp hvor det vurderes å være behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er personer over 18 år fra kommunene i opptaksområdet. Ambulant akutteam er et. Teamet (tidligere ambulant psykiatrisk team) har som hovedoppgave å yte rask hjelp for en tidsbegrenset periode i akuttfase av et sykdomsforløp eller alvorlig oppstått psykisk tilstand eller krisesituasjon. Ambulant akutteam er et lavterskeltilbud. Pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege Gjennom ambulant akutteam får mennesker i akutt psykiatrisk krise et behandlingstilbud. Målet er rask behandling og reduserte antall innleggelser. Ambulant akutteam har hovedbase ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, samt distriktsbase i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund Ambulant akutteam er et tverrfaglig sammensatt team som består av sykepleiere og vernepleiere, alle med relevant videreutdanning. Psykologspesialist i 50 % er tilknyttet teamet. Vi har tilgang på nødvendig fagekspertise i hele DPS ved behov Hvordan komme i kontakt med ambulant akutteam? Du må ha henvisning fra lege eller legevakt for å ta kontakt med oss. Telefon: 69 86 00 00 (sykehusets sentralbord) og spør etter ambulant team ved Haldenklinikken. Ved behov for akutt hjelp utenom våre åpningstider må legevakten kontaktes på telefon 116 117. Åpningstider. Mandag-fredag.

Ambulant akutt-team (AAT) Tiller DPS, Ambulant akutteam (AAT) Ambulant akutteam er en poliklinisk tjeneste som gir tilbud om hjelp til håndtering av alvorlige psykiske kriser. AAT tar i mot henvendelser fra fastleger og andre kommunale tjenester. Spesialisthelsetjenesten kan også. Akutt ambulant ungdomsteam Vi tilbyr rask og intensiv behandling til ungdom (13-18 år) i akutte, alvorlige, psykiske kriser. Vi er på jobb mellom 08.00 og 15.30, alle hverdager. Les mer om. DPS ambulant team holder til i bygg 6 i Skien, men avtaler med deg som pasient hvor du ønsker at samtalene skal foregå. E-post pk@sthf.no Postadresse. DPS ambulant team Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien. Bygg 6 i Skien, DPS Besøksadresse Sykehuset Telemark, Ulefossvegen 56, bygg 6 (Google maps) 3710 Skien (Kart Forskning er gjennomført på bestemte typer ambulante team, som psykoseteam, rehabiliteringsteam, tidlig intervensjons-team, rusteam eller habiliteringsteam, ifølge et foredrag holdt av professor Torleif Ruud ved Ahus/UiO. Stiftelsen GRUK gav i 2004 ut rapporten Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern DPS akutt- og rusakutt-team Ansvar og oppgaver Ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) kan ambulant akutt-team og rusakutt-team tilby konsultasjon på kort varsel, som regel samme eller påfølgende dag, ved poliklinikk eller i nærmiljøet ditt

Ambulant akutteam (AAT) - Sykehuset i Vestfol

 1. Håndboken har også et eget kapittel om organisering og ledelse av ambulante akutteam. Håndboken heter «Akuttpsykiatri på hjemmebane - pasientens» og er ført i pennen av Liv Jerven, enhetsleder for ambulant akuttenhet, DPS Elverum-Hamar. Les: Håndbok for ambulante akuttea
 2. Akutt ambulant seksjon, Asker DPS; Akutt ambulant seksjon, Asker DPS Vi gir en rask vurdering av psykisk tilstand og behovet for øyeblikkelig hjelp til pasienter over 18 år fra Asker, Hurum og Røyken som henvises til akutt hjelp fra fastlege. Vi vurderer på hvilket nivå pasienten.
 3. Ambulant akutteam ved Øyane DPS Mer om avdelingen AAT er eit tverrfagleg team bemanna av overlege, psykologspesialistar, psykologar og psykiatrisk sjukepleiarar, og har fire funksjonar

Ambulant akutteam, Kristiansand - Sørlandet sykehu

Akutt ambulant team har eit nært samarbeid med vaktsystemet som dekker både Haugaland og Karmøy DPS og Haugesund sjukehus. Fastlege, legevakt og andre tilvisarar kan ta kontakt med AAT heile døgnet for vurdering og behandling av tilstander i tidlege fasar av sjukdommen Ambulant akutteam (AAT) er en av seks poliklinikker tilhørende DPS Vestfold. AAT er en tverrfaglig seksjon som har til oppgave å vurdere alle henvisninger til psykisk helsevern for akuttinnleggelse, og som alternativ til akuttinnleggelse gi korttids intensiv poliklinisk og/ eller hjemmebehandling

Ny oprift for ambulante akutteam i Norge Ny oprift for ambulante akutteam i Norge. En rapport fra Helsedirektoratet fastslår at ambulante akutteam bør være et lett tilgjengelig tilbud til alle som opplever akutt psykisk sykdom eller forverring Ambulant Team AS Company tilbyr assistanse til barn og ungdom som faller blant alle tillitene i det etablerte helsesystemet. Målgruppen vår er mellom 6 år - 25 + år, men selvfølgelig hjelper vi også yngre og eldre enn vår målgruppe etter behov. Vi tilbyr best kvalitet og omfattende service til barn

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved

Kropp og helse; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Ambulante virksomheter har vært under videreutvikling i Norge i løpet av de siste årene, og ifølge Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) (423) er det i løpet av de siste fem årene etablert ca. 150 ambulante team innen psykisk helse og rusfeltet Akutt ambulant team (AAT) AAT er ein viktig del av akutt-behandlingskjeda for pasientar med psykiske lidingar. AAT er forankra i Haugaland DPS og vil vere tilgjengeleg for tilvisarar i Haugaland DPS sitt opptaksområde. Teamet er bemanna av legar og psykologar. Personalet har døgneteneste eitt døger om gongen, frå kl. 8.00 til kl. 8.00 Ambulant team Vi tilbyr behandling av personer over 18 år som har behov for vurdering, eller oppleves av seg selv eller andre å være i en akutt psykisk krise Akut Ambulant Team er en del af Psykiatrien i Nordvest, som er et samarbejde med optageområdet - Lemvig, Holstebro og Struer kommuner samt Regionspsykiatrien Vest. Læs mere her. Klik på overskrifterne nedenfor og få diverse praktiske oplysninger. Du er også altid velkommen til at kontakte Akut Ambulant Team - døgntilbud på telefon: 9611.

Hensikt: Å kartlegge antallet etablerte ambulante akutteam i Norge i januar 2010, samt de mest sentrale arbeidsmåtene i teamene. Metode: Materialet ble samlet inn gjennom en telefonkartlegging til alle landets distriktspsykiatriske sentre i januar 2010. Resultater: 51 av landets distriktspsykiatriske sentre har team (n=76) Ambulant team jobber arenafleksibelt, og oppfølgingen finner sted der pasienten selv ønsker det og der det anses å ha best nytte. Dette kan f.eks. være hjemme, hos Nav, fastlege eller i kommunen. Ambulant team kan bistå pasienter som har vansker med å nyttiggjøre seg ordinær poliklinisk behandling Ambulant akuttenhet er et tverrfaglig team som kan møte den hjelpetrengende i egen bolig eller hos aktuelle samarbeidspartnere. Vi samarbeider blant annet med pårørende, fastleger, bydel og legevakt, og kan gi oppfølging i inntil tre uker Et ambulant team består av fagpersoner fra BUP (poliklinikk for barn og unge) som jobber mer fleksibelt enn de som jobber inne på poliklinikken. Disse personene kan for eksempel være med deg i ulike situasjoner som på skolen, på bussen, fritidsaktiviteter og hjemme. Ambulante team jobber ofte med personer som sliter med sosial angst

ambulant virksomhet (SAV). HVEM ER VI? Akutteamet på Lovisenberg DPS er et tverrfaglig team som består av helse- og sosialfaglig personell som psykiater, lege, psykologspesialist og sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid. HVA GJØR VI? Akutteamet foretar vurderinger og undersøkelser av psykis Ambulant akutteam Sykehuset Østfold avdeling: DPS Halden /Sarpsborg Ambulant akutteam tilbyr tjenester til mennesker i akutt psykiatrisk krise, tilhørende kommunene: Rakkestad, Halden, Aremark og Sarpsborg Min erfaring med ambulant team er utelukkende negative. Jeg følte de var overfladiske og opptatt av å komme seg videre og om jeg ønsket å snakke om noe vanskelig, fikk jeg beskjed om at jeg måtte snakke med behandler om det. De ble heller et stressmoment mer enn til hjelp

Hvordan bruker dere Akutt ambulant team (forutsatt at dere har det) ? Hvor ofte? Føler dere at dere får god hjelp Ambulant akutteam er et spesialisert tverrfaglig team som har som oppgave å • vurdere alle pasienter som i teamets åpningstid henvises til psykisk helsevern for akuttinnleggelse, og eventuelt for akutt hjelp uten behov for innleggels

Dagen etter fikk jeg møte med akutt ambulant team. To fantastiske unge jenter kom og jeg må bare få rose disse for den fantastiske hjelpen jeg får. Min erfaring med legevakta tidligere er timer med venting på å bli ringt tilbake og nektet få komme inn grunnet der jeg vært Akutt psykisk helsehjelp. Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kontakt fastlege, ambulant akutt team - kontakttelefon 948 784 70 eller legevakt. Aktivitetstilbud. Tjenestene har ulike tilbud, klikk her for å lese mer om aktivitetstilbud i Kristiansund kommune. Rask psykisk helsehjel Ambulant virksomhet er arenafleksibelt, det vil si at mye av behandlingen kan være i hjemmet, på skolen eller på andre viktige arenaer for pasient og familien. Det vil i de fleste sakene være et tett samarbeid med for eksempel skole, 1. linjetjenesten, nettverk, og andre

Ambulant team. Dersom du treng akutt hjelp har vi eit ambulant team. Den som treng hjelp, pårørande eller tilsette i hjelpeapparatet, kan ta kontakt med teamet for rask vurdering. Telefonnummer til vakttelefon er: 41530370. Der vil du og ein terapeut saman kartlegge dine behov og korleis vi best kan hjelpe deg vidare Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Kristiansund. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi. Dersom du har behov for akutt hjelp, kan du kontakte Akutt ambulant team på psykiatrisk poliklinikk (tlf 948 78 470), eller legevakt Ambulant akutt team Ambulante akutt team (AAT) i Helse Stavanger, psykiatrisk divisjon. AAT er et lavterskeltilbud for personer over 18 år. AAT tilbyr vurdering av pasientenes psykiske helse i krise og akutte situasjoner. Vi tilbyr støttesamtaler og tidlig intervensjon for å forhindre unødvendige innleggelser

ambulant i forhold til tungt belastede misbrukere som er uten fast bopel. De siste årene har det også blitt etablert offentlige, ambulante team som arbeider tærtiærforebyggende. De retter arbeidet mot tungt belastede misbrukere, mange har også psykiske lidelser. Noen av disse ha Ambulant arbeid innenfor akutt psykisk helsevern for ungdom er en relativt ny arbeidsform. Gjennom fire år har jeg vært med på å utforme og drive et ambulant team. Erfaringene så langt tyder på at arbeidsformen passer bedre enn tradisjonell poliklinisk tilnærming for enkelte pasientgrupper Ambulant team - psykiske vanskar. I løpet av livet vil mange oppleve psykiske vanskar. For nokre vil dette vere vanskeleg å handtere utan hjelp og terapeutisk behandling. Dersom du, eller nokon du kjenner, slit med depresjon, sjølvskading, sjølvmordstankar og rusproblem kan du få hjelp hos Nordfjord psykiatrisenter

Om oss | Lofoten og Vesterålen distriktpsykiatriske senter

Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT) - St

 1. helsetjenesten v/ DPS akutt ambulant enhet (AAE). Suicidvurdering skal henvises til DPS akutt ambulant enhet (AAE) tlf: 625 81 888. Ved symptomer på psykisk sykdom henvises pasient til videre oppfølgning av fastlege og/ eller spesialist-helsetjenesten v / DPS akutt ambulant enhet (AAE). Suicidvurdering skal henvendes til DPS akutt ambulant
 2. «Core CRT (Crisis Resolution Team) Fidelety Scale». I løpet av dagen intervjuet evalueringsteamet teamleder Else Drønen, det øvrige teamet, 6 pasienter, 6 pårørende og 6 samarbeidspartnere. De har også gjennomgått journaler og alle dokumenter som inneholder retningslinjer for praksis, beskrivelse av rutiner, inntakskriterer, maler og lignende
 3. Teamet er tilgjengelig på vakttelefon 40 80 88 88 i ukedager fra klokken 08:00 til 22:00 og i helger fra 10:30 til 18:00.. NB: Tverrfaglig overdoseteam erstatter IKKE akutt legehjelp! Ved overdose ring 113
 4. Vi tilbyr samtaler til deg med psykiske helseproblemer, rusutfordringer eller sosiale vanskeligheter. Vi tilbyr også samtaler til pårørende som er bekymret
 5. Vi har etablert døgnkontinuerlig vakttelefon ved hvert DPS, har ambulante team som kan rykke ut når pasientene må ha akutt hjelp, og vi har laget ei bakvaktsordning som ambulant team og døgnenhetene kan ringe til når de trenger ei spesialistvurdering, forklarer bakvakt og avdelingsleder Geir Øyvind Stensland i Psykisk helse- og rusklinikken i UNN

Artikkelen beskriver arbeidet i et ambulant akutteam ved Folloklinikken, Aker Helseforetak. Innbyggere i Folloregionen som er i en akutt psykiatrisk krise får tilbud om rask hjelp fra teamet i sitt nærmiljø. Teamet arbeider etter en familie- og netttverkstilnærming og vektlegger nytten av et tverrfaglig samarbeid innen hjelpeapparatet. Det beskrives hvordan det er mulig å se psykisk krise. AMBULANT AKUTT TEAM. Visjon: Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. skal være å fremme uavhengighet, selvstendighet og. evnen til å mestre eget liv. Sosial- og helsedep. Mestring:Hjelp til selvhjelp 30-10-08 14:09 Side 2. VÅRT MÅL: • Tilby støttende tiltak ved kriser/akutte situasjone Akutt Ambulant Team - kva innverknad kan opningstida ha? By Hege Lægreid Røssland. Abstract. Bakgrunn: Psykisk helsevern har dei siste tiåra gjennomført ein modernisering og omstilling av sine behandlingstilbod frå tradisjonell institusjonsbehandling til meir polikliniske og ambulante tenester

Video: Ambulant akutteam, Lofoten - Nordlandssykehuse

Akutteam - NKS Jæren distriktspsykiatriske senter A

 1. Ambulante team har hovedsakelig vært organisert som oppsøkende akutt-team ved krisesituasjoner, eller som systematisk oppfølging av personer med alvorlig psykisk lidelse og behov for langsiktig tilbud, samt oppsøkende tidlig intervensjon for debuterende psykisk lidelse
 2. Akutt/ ambulant team ved Distriktspsykiatrisk senter Grorud (DPSG), Akershus universitetssykehus Ambulant akutteam Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge Ambulant akutteam MIR, Helgelandssykehuse
 3. Akut Ambulant Team vil have mulighed for at samarbejde med kommunen, sundhedsplejersken og andre, der kunne være relevante for dig. Fold ud. Samarbejde med egen læge. Egen læge. Det er som udgangspunkt en betingelse, at vi må samarbejde med din egen læge, mens du har et forløb i Akut Ambulant Team
 4. Ambulant akutt. tilbud DPS. Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar. Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik • Hama
Aktuelt - Aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening

Sosial og ambulant akuttjeneste - Døgnåpne tjenester

 1. 23 ledige jobber som Stavanger Dps, Ambulant Akutt Team er tilgjengelig på Indeed.com. Avdelingssjef, Sykepleier, Vernepleier og mer
 2. Ambulant akutt-team i Helgelandssykehuset har ledig vikariat som lege i spesialisering (LiS 2). Vi håper du er den vi leter etter! Helgelandssykehuset har som mål å skape Norges beste lokalsykehus. Vårt team vil være med å bidra til dette og vi håper du vil være med på laget
 3. Akutt/Ambulant enhet (AAE) i Kristiansand har følgende stillinger ledig: 100 % st. vikariat for miljøterapeut m/spesialutdanning. Stillingen er ledig fra 01.11.2017 tom. 01.10.2018, og har p.t arbeidssted i Kristiansand. AAE består av et akutt team og et ambulant team. Stillingen inngår i ambulant team, og inngår for tiden i todelt turnus
 4. 33 ledige jobber som Ambulant Akutt er tilgjengelig på Indeed.com. Psykiatrisk sykepleier, Psykolog / Psykologspesialist, Miljøarbeider og mer
 5. Ambulant Akutteam Moss Moss i Østfold » 1 unike treff DPS Moss. Peer Gynts vei 72, 1535 Moss. 69 86 97 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise. Hele landet Østlandet 1 Østfold 1. Sarpsborg by 0 Mysen by 0 Moss by 0 Halden by 0 Fredrikstad by 0 Askim by 0
 6. Akutt ambulant team. Universitetet i Agder (UiA) Rapporter denne profilen; Aktivitet. Personalhuset ønsker å bidra til å rekruttere 50 prosent kvinner i lederstillinger i 2020 - selvfølgelig uten å rokke ved regelen om at det alltid er... Likt av Sapna SHARMA
 7. Akutte ambulante team skal samarbeide med andre, kunne gi råd og veilede interne/ eksterne samarbeidspartnere. Det kan det også være aktuelt å være en samtalepartner for foreldrene dine. De har også mulighet for å tilby samtaler etter utskrivelse fra sykehus eller DPS

Det har vore satsa på etablering av Akutt Ambulant Team i dei fleste helseføretaka. Det er store forskjellar og mykje er uklart med omsyn til organisering og drift av teama, ikkje minst kompetanse og opningstid. Det er lite kunnskap om kva innverknad ulike organisasjonsmodellane har,. Anbefalinger for ambulante akutteam. Arbeidet med anbefalingene har vært gjort på oppdarag fra Helsedirektoratet. Forslaget, som er oversendt til Helsedirektoratet, er utarbeidet av den arbeidsgruppa Akuttnettverket opprettet for dette. Helsedirektoratet beslutter hva de vil gjøre med forslaget, inkludert om det sendes ut på en høring

Tvang - Politikk - Norsk Psykologforening

Ambulant team Teamet har en koordinator som koordinerer oppdragene som meldes inn. Hver pasient i LAR har en behandler, og det er fortrinnsvis behandler som ambulerer ut. Av sikkerhetshensyn er det alltid minimum to ansatte som ambulerer av gangen mormon dating kyssing Ambulant akutt team bistår instanser utover førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering etter somatisk avklaring. Vi tar imot henvisninger per telefon og/eller skriftlig fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten Ansattes erfaringer i et ambulant akutteam. Hege Sjølie disputerer onsdag 3. desember 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Experiences of members of a crisis resolution home treatment team. Personal history, professional role and emotional support in a CRHT team» Ambulant akutt team er en øyeblikkelig hjelp-tjeneste. Teamet jobber både forebyggende og behandlende Ambulante akutteam (AAT) Er et tverrfaglig tjenestetilbud som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år . Åpningstid er 08.00- 21.30 på hverdager

DPS Elverum-Hamar, ambulant akuttenhet - Sykehuset Innlande

Eit ambulant team har fått navnet etter det greske order ambulō som betyr å gå, reise eller bevegelse. Så eit ambulant team er eit team som ikkje er bundet til ein bestemt plass. Ein lege som behandler på eit sjukehus eller helseklinikk er ikkje ambulant, men ein kommunelege som reiser på heimebesøk vil være ambulerande Seksjon ambulant virksomhet Lovisenberg DPS har seks ulike team som yter ambulante tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser. Tjenestene består blant annet i tilbud om øyeblikkelig hjelp, rehabilitering i nært samarbeid med 1.linjetjenesten, behandling av psykiske lidelser med eller uten rusproblematikk og behandling av traumatiserte flyktninger

Om oss – Dialektisk atferdsterapi (DBT)

DPS ambulant seksjon Nordmøre og Romsdal - Helse Møre og

Samtidig gis det informasjon til pasient og pårørende om rehabiliteringstilbudet i sykehuset. Etter utskrivning fra Sunnaas sykehus tilbyr ambulant rehabiliteringsteam undervisning, veiledning og rådgivning til pasienter og pårørende, til kommunehelsetjenesten, andre helseinstitusjoner, NAV og arbeidsgiver om aktuelle problemstillinger knyttet til den medisinske diagnosen. Hovedsakelig. Beskrivelse av Ambulant Akutt Team (AAT) sitt tilbud . MOTTAK . Hva er AAT? AAT er opprettet for å gi et akuttilbud til barn og ungdom i krise, og tilbyr ambulant behandling som et supplement til innleggelse ved døgnavdeling. I tillegg har AAT øyeblikkelig-hjelp-funksjon, og håndterer ø

Akutt ambulant team ønskjer å vere tilgjengeleg utover ordinært vaktsystem for å kunne vurdere og behandle tilstandar i tidlege fasar av sjukdommen,. Ambulant team Vi tilbyr behandling av personer over 18 år som har behov for vurdering, eller oppleves av seg selv eller andre å være i en akutt psykisk Akutt Jeg er redd for at de skal komme til meg, se hvor uflidd, rotete og møkkete det er her, snakke med pårørende om selvmordstankene mine og andre personlige ting, redd for at noen skal se at jeg går til de, redd for at de skal tenke stygge ting om meg og redd for å bare ta opp unødvendig tid og ress.. Akutt Ambulant Team Sola Dps » 1 unike treff Stavanger Universitetssykehus . Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger. 05151. Mer info · Hjemmeside · Kart · Avdelinger · Del av Helse Vest RHF. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise. Hele landet

4. Ambulante akutteam kan også tillegges ansvaret for å vurdere øyeblikkelig hjelp-henvendelser og eventuelt gi kortvarig tilpasset behandling der det ikke er noe umiddelbart behov for akutt innleggelse i psykiatrisk døgnavdeling. 5. Ambulante akutteam har psykiater, psykolog, psykiatriske sykepleiere og annen tverrfaglig kompetanse Dagen etter fikk jeg møte med ambulant akutteam. Der kom det to fantastiske, unge jenter. Jeg må bare rose disse for at jeg fikk fantastisk hjelp. Min tidligere erfaring fra legevakta er timer med venting på å bli ringt tilbake og at jeg ble nektet å komme inn grunnet der jeg har vært Ambulant Akutt-team. Lofoten og Vesterålen DPS har eget ambulant akutt-team som bistår pasienter i akutte psykiatriske kriser. De ansatte i teamet har lang og god erfaring med å møte mennesker i kriser, der de bor, og samarbeide med familie og nettverk Ambulant akutteam. Ledig stilling som psykolog­spesialist/ psykolog ved RVTS Nord i Troms.

Ambulant akutteam Kronstad - Helse Berge

Ambulant team. Teamet består av psykiatriske sykepleiere, sosionom, pedagog, helsefagarbeidere og miljøarbeidere. Teamet har tilholdssted i Lysakerveien 1, som er et botreningssenter for personer med rusmiddelavhengighet. Vakt hele døgnet. Teamet har vakt hele døgnet med hvilende nattevakt, og kan kontaktes på telefon. Vakttelefon. Tlf. Psykiatrisk legevakt - Akutt psykisk helsehjelp Søk om psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aktivitetshus Heldøgnstjenester for personer med psykiske lidelser Omsorgsbolig Behandling for vold og. sengeposter, ambulant akutt‐team, ACT‐team, allmenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, psykosepoliklinikk og forsknings‐ og undervisningsenhet. Senteret er både psykiatrisk sykehus og DPS for jærkommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Videre er senteret psykiatrisk sykehus (ikke DPS‐funksjon) fo

Akutteam, DPS Follo - Akershus universitetssykehu

Ambulant akutt team. Interesse. Denne sida vart laga automatisk basert på interessene til Facebook-brukarar, og er ikkje tilknytta eller godkjent av nokon relatert til emnet Her finner du alle landets helseforetak og sykehus med avdelinger, fastleger, helsestasjoner, sykehjem, hjemmetjenesten og andre adresser til helse- og omsorgstjenestene i kommunene

Psykologspesialist/psykolog | Tidsskrift for NorskNorsk Sykepleierforbund - Døde etter gjentatte

Ved henvendelse til Ambulant akutt team (AAT) skal telefonnummer 33 37 50 77 benyttes. elsket av zevs kryssord schleppegrells gate 32 stairs listen 6 Søk uteblitt mens og negativ graviditetstest Luk «Ambulante akutt-team innenfor psykisk helse skal, som navnet tilsier, gi akutt hjelp til mennesker i krise. Det er snakk om pasienter som er så dårlige at det vil være fare for liv og helse om de ikke får den hjelpen de trenger der og da. I tillegg har den det gjelder ofte en kaotisk hverdag og dårlig økonomi Ambulant akutt team er en egen enhet med 7 stillinger, hvor de fleste er kvinner. Leder ved Ambulant akutteam er en del av seksjonsledelsen ved senter for psykisk helse. Ambulant akutteam er en enhet på Senter for psykisk helse - og rus Sør-Troms LPP inviterte tirsdag 23. oktober til informasjon om Akutt Ambulant Team AAT- og ACT-team. Hva er det, og hvordan jobber de i Aust-Agder? Anne Brit Dræge fra DPS i Grimstad kom og orienterte om dette. Akutteam ambulant team gir tilbud om rask hjelp til håndtering av alvorlige psykiske kriser. ACT- team er aktivt oppsøkende behandling tilalvorlig psykisk syke

 • Bundeszentrale für politische bildung veröffentlichungen.
 • Kamikaze shot recipe.
 • Johanitterordenen malta.
 • Skiferie kvitfjell.
 • Take me home lyrics.
 • Er kaffe usunt.
 • Tagaktive nager fürs terrarium.
 • Behandling av osteoporose.
 • Veranstaltungsort ingolstadt mieten.
 • Ebay schlafsofa zu verschenken.
 • Imagenes de sol para imprimir.
 • Porsche panamera breite mit spiegel.
 • Ytliga blodkärl tips.
 • Lav mesketemperatur.
 • Xanthome augenlid bilder.
 • Ebay kleinanzeigen brandenburg auto.
 • Weber genesis ii e 310 pris.
 • Aconcagua verdensdel.
 • Gwg hagen notdienst.
 • Doberman pinscher miniatura.
 • Skal vi venner.
 • Når kjæresten drar i militæret.
 • Chakraenes betydning.
 • Aktivering gluteus medius.
 • Jaktfelt blinker.
 • Kultivere definisjon.
 • Wikipedia playstation 3.
 • Skip tegning.
 • Propud 500 g.
 • Get trådløs forsterker pris.
 • Trainer donaustauf.
 • Hemofili behandling.
 • Alleen op vakantie bestemmingen.
 • How to stream from mac to tv.
 • Islamister.
 • Gwg hagen notdienst.
 • Groviser på kanten.
 • Geocache id.
 • Battle for azeroth news.
 • Media markt verkaufsoffener sonntag 2017.
 • Capoeira geseke.