Home

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering

prinsipper for åpen tilgang til denne publiseringsformen. 2) Forskningsr ådets krav til åpen tilgang til vitenskapelig publisering Forskningsr ådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsr ådet. Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (Open Access) vil fremme forskningen og samfunnets bruk av forskningsresultater. Gjennom åpen tilgang får forskere, næringsliv og befolkningen tilgang til den nyeste kunnskapen og kan raskt ta den i bruk Forskningsrådets prinsipper reflekterer denne utviklingen, og kan tilpasses dersom omstendighetene krever det. For å sikre at prinsippene til enhver tid bidrar til målsettingen om åpen tilgang til vitenskapelig publisering, skal Forskningsrådet ha en god dialog om prinsippene med relevante institusjoner og samarbeidspartnere Prinsipper og forvaltning av åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner ved NMBU (revisjon vedtatt av rektor 25, september 2019) NMBU følger gjeldende nasjonal politikk og retningslinjer for åpen tilgang. Publisering og åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoneer følger Kunnskapsdepartementets krav, og de krav som følger av Plan S

til rette for helt nye kunnskapsprosesser som tar høyde for målkonflikter, kompleksitet og dilemmaer. Prinsippet som ligger til grunn for Forskningsrådets policy for åpen forskning, er at forsknings­ og innovasjonsprosesser skal være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig». For Vitenskapelig publisering er internasjonal. Derfor bør norske mål for åpen tilgang til vitenskapelige artikler skrevet av norske forskere sees i forhold til målene i andre land og i internasjonale organer, ikke minst EU, som i mai 2016 vedtok rådskonklusjoner med målsettinger om full åpen tilgang innen 2020. [1 Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskningsom de helt eller delvis finansierer. Alle artikler med slik finansiering skal arkiveres i et åpent forskningsarkiv. Åpen publisering: Forskningsrådet oppfordrer forskere som mottar midler om å velge tidsskrift med åpen tilgang (Open Access). Artikler som publiseres åpent må i tillegg. Forskningsrådets policy for åpen tilgang til forskningsdata skal bidra til at forskningsdata er tilgjengelige for relevante brukere, på like betingelser og til lavest mulig kostnad. Prosjekter med finansiering fra oss skal vurdere om det skal lages en datahåndteringsplan Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang

Åpen tilgang til vitenskapelig publisering

Derfor slutter instituttet seg til prinsippene for åpen tilgang til vitenskaplig publisering (Open Access). SIRUS´policy er i tråd med Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig Støtten dekker ikke kostnader til hybrid Open Access-publisering, dvs. frikjøp av enkeltartikler i tidsskrift som ellers er abonnementsbaserte. Beregning av støtte Gjennom STIM-OA støtter vi forskningsorganisasjoners publiseringskostnader ved å dekke inntil 50 prosent av organisasjonens kostnader til åpen publisering for regnskapsåret 2019 Strategi for åpen publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen publisering (PDF-94.7 KB) Kontaktpersoner Seniorrådgiver 22 03 70 50 rrs@forskningsradet.no Rune Rambæk Schjølberg Seniorrådgiver +47 22 03 73 94 jwl@forskningsradet.no Johannes Waage Løvhaug Løft for åpen tilgang til forskning -Norges forskningsråd Side 2 av Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering er sentrale retningslinjer for å nå denne målsetningen. Åpne digitale arkiv Prinsippene slår fast at vitenskapelige tidsskriftsartikler som bygger på FoU-prosjekter finansiert av Forskningsrådet, skal lagres i åpne digitale arkiv og dermed gjøres tilgjengelig for alle interesserte

Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som rådet helt eller delvis har finansiert. Forskningsrådet har undertegnet Plan S, men de nye kravene vil først gjelde for utlysninger fra 2021. Det er fortsatt mange uklarheter mht. (Forskningsrådets) implementering av Plan S Prinsippet som ligger til grunn for Forskningsrådets policy for åpen forskning, er at forskning og forskningsprosesser skal være så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig. For å favne de ulike aspektene av åpen forskning har policyen tre hovedmål: • å bidra til et velfungerende forskningssyste Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Forskningsrådets tilslutning til det internasjonale initiativet Plan S. Kjernen i Plan S er at de deltakende forskningsfinansiørene f.o.m. 2021 vil kreve at alle artikler som er resultat av forskning de finansierer, skal være umiddelbart tilgjengelige fra. meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning; 12.2 Åpen tilgang til vitenskapelige artikler og 12.3 Tilgang til offentlig finansierte forskningsdata Finansiørenes krav om åpen tilgang. Forskningsrådets policy for åpen tilgang til vitenskapelig publisering. cOAlition S - Making Open Access a reality by 2020. Andre ressurse om dekning av forfatteravgift til åpen publisering i både åpne tidsskrift, hybridtidsskrifter og bøker. I perioden fra oktober 2013 til juli 2015 har 437 vitenskapelige artikler og bøker blitt publisert åpent med midler fra budsjettposten. Det er innvilget støtte for nesten ni millioner kroner

egenarkivert, jf Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering. Ved gjennomgang av prosjektresultater opp mot CRIStin-databasen pr. oktober 2016 finner Forskningsrådet at prosjekter støttet kun av Forskningsrådet bare i liten grad har arkivert o Hvis dette kravet ikke etterleves, kan midler holdes tilbake inntil de aktuelle publikasjonene er egenarkivert, jf. Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige resultater (PDF). Forskningsrådet har også en egen nettside om åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner. EU/Horisont 202 Forskningsrådets direktør presenterer de viktigste begrunnelsene for Plan S og for hvorfor endringer i systemet for vitenskapelig publisering er nødvendige. Av John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd Norges forskningsråd har sluttet seg til en internasjonal koalisjon for å få fortgang i overgangen til åpen publisering av forskningsresultater gjennom den.

Åpen tilgang til publikasjoner - Norges forskningsrå

For å få til det må forskningen være tilgjengelig. Derfor er det et viktig internasjonalt gjennombrudd når EU og europeiske forskningsfinansiører nå krever åpen tilgang til all forskning, uttalte statsråd Iselin Nybø den gangen, da hun gikk ut i diverse medier sammen med Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen Fra 2020 vil det bli satt krav for åpen publisering av forskning som mottar støtte. Dette er en del av et initiativ i samarbeid med det europeiske forskningsrådet (ERC) og ti andre nasjonale forskningsråd med mål om å bedre tilgangen til ny forskning UiTs prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner slår fast at forskere skal publisere i kanaler som gir friest mulig tilgang til publikasjonene. Det er to hovedformer for åpen tilgang: Gull åpen tilgang: Åpen tilgang i regi av utgiver

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

 1. DEBATT Åpen tilgang til forskning Nødvendig endring for åpen tilgang Vi trenger et system for vitenskapelig publisering som tjener det fellesskapet som har betalt for forskningen
 2. Utredningen berører også forskningsinstitusjonenes ansvar og rettigheter som arbeidsgivere og andre problemstillinger knyttet til bruk av Creative Commons-lisenser. Skrevet på oppdrag fra Unit Rapporten med tittelen «Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering» er skrevet på oppdrag fra Unit av førsteamanuensis Torger Kielland ved det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen
 3. erende publiseringsformen i flere fag og har særskilte utfordringer knyttet til åpen tilgang. Disse utfordringene er ikke behandlet i arbeidsgruppens forslag. Det er heller ikk
 4. dre norsk vitenskapelig publisering. Forskningsrådets regelendring gjelder tidsskrifter innen humaniora og samfunnsfag, og skal gjelde fra 2017. Rådet begrunner vedtaket med at forskningen er offentlig finansiert, og derfor bør være åpent tilgjengelig for alle
 5. vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Norge skal være en pådriver for at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal gjøres åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet.
 6. Prinsippene om åpen tilgang til vitenskapelig publisering dekker viktige forskningspolitiske behov gjennom å a) øke den faglige kvaliteten ved at flere enkelt kan kommentere og bygge videre på publiserte forskningsresultater, b) ved at næringsliv og annen virksomhet enkelt får tilgang til publiserte forskningsresultater, c) ved at myndigheter og forvaltning får kunnskap om.
 7. Utviklingen mot åpen tilgang hadde gått for tregt. For å få fart i sakene, lanserte rådene en ny plan, Plan S, som krever at forskerne fra 2020 publiserer åpent (se faktaboks). - De store forlagene har uttalt at de ønsker overgang til åpen publisering, men at de trenger tid. Det budskapet har vi hørt i 15 år

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til

Prinsipper og retningslinjer i Forskningsrådets policy duplisering av arbeid og at datasett kan brukes i andre sammenhenger enn opprinnelig tenkt. Åpen tilgang til resultater og data vil også være verdifullt for utdanning og kunne føre til at forskningen blir vitenskapelige resultate Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Forskningsrådets tilslutning til det internasjonale initiativet Plan S. Nasjonal plan for åpen tilgang til vitenskapelige artikler Plan for forhandlinger med forlag frem mot 2024, med tydelige og klare prinsipper for åpen tilgang og publisering samt kostnader knyttet til dette. Plan for etablering av et nasjonalt vitenarkiv

I den forbindelse inviterer vi til seminar om Hvordan oppnå kvalitet i publisering med åpen tilgang? Åpen publisering er et viktig kunnskapspolitisk tema både i Norge, i EU og globalt. Et grunnleggende prinsipp bør være at forskningen og dets resultater skal være mest mulig tilgjengelig for publikum Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering Se lenke Løft for åpen tilgang til forskning. Utdrag: Forskningsrådet vil i perioden 2014-2019 bidra til å dekke publiseringsavgifter i tidsskrift med åpen tilgang (Open Access Journals) for norske forskningsinstitusjoner gjennom en egen støtteordning Til nå har man i lavinntektsland hatt åpen tilgang til mange vitenskapelige publika- slik publisering er økende og en rekke åpent Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering. Oslo: Norges forsknings-råd, 2009. 11

Open Access - hva, hvorfor og hvordan

 1. Den endelige planen for åpen tilgang til offentlig finansiert forskning - Plan S - er nå klar. Kravene til åpen publisering er forskjøvet med et år og vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021. - Klokt å utsette, mener Kari Sollien
 2. At alle vitenskapelige artikler som er registrert med Forskningsrådets prosjektnummer i Cristin blir lastet opp i et åpent arkiv i løpet av de neste seks månedene. Forskningsrådet vil også følge opp arkivering og åpen tilgang i instituttsektoren og ved helseforetakene. Les også: Stagnasjon for open acces
 3. Også NFR som ett av 13 europeiske og nasjonale forskningsråd sluttet seg til Plan S, der det kreves full og umiddelbar åpen tilgang til alle offentlig finansierte vitenskapelige artikler. Kravene vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021. (Endelig plan S, status 31. 05.2019)
 4. Forskningsrådets policy for åpen forskning - andre innspillsrunde . Uttalelse - MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Status Innsendt til Norges forskningsråd Innsendt og bekreftet av instansen via: Solveig.E.Bru@mf.no Innsendt av Solveig Elin Bru -Olsen Innsenders e-post: Solveig.E.Bru@mf.no Innsendt dato 27.09.201
 5. Ved inngangen til 2016 etablerte derfor regjeringen en arbeidsgruppe med oppgave å lage retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Forskningsrådets krav og insentiver om Åpen Men til tross for store potensielle gevinster hevder noen at krav eller forventninger om åpen publisering bryter med prinsipper om akademisk.

Video: Åpen forsknin

Dette til tross for at vi alle var enige om målet. Åpen publisering og åpen tilgang til forskningsresultater er et utvilsomt gode. Det vil imidlertid bli behov for overgangsordninger, tilpasninger og kanskje til og med endrede tidsfrister på veien mot målet Slik skal Plan S iverksettes for å sikre åpen tilgang til vitenskapelig publisering Nyheter • nov 27, 2018 13:18 CET. Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S har vedtatt en felles.

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler - regjeringen

At alle vitenskapelige artikler som er registrert med Forskningsrådets prosjektnummer i Cristin blir lastet opp i et åpent arkiv i løpet av de neste seks månedene. Forskningsrådet vil også følge opp arkivering og åpen tilgang i instituttsektoren og ved helseforetakene Å sikre åpen tilgang til vitenskapelige artikler er et overordnet forskningspolitisk mål internasjonalt. I Norge er det løftet fram som et viktig mål i forskningsmeldingen «Lange linjer». Åpen tilgang er i tråd med endringer i den vitenskapelige offentligheten når det gjelder teknologiske løsninger, publiseringsmønstre og lesevaner de senere årene fordi prinsippet om åpenhet kan komme i konflikt med forskerens frihet til selv å velge (s. 5-6). Den nye modellen innebærer at finansieringen av vitenskapelig publisering flyttes fra brukere og abonnenter til forskere og nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Med vennlig hilsen, Dag Bruusgaard. Dataene som ligger til grunn for vitenskapelige artikler gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig, Les mer om åpen forskning på nettsidene til Norges forskningsråd. Åpen publisering Forskingsutvalget ved MF har utarbeidet egne Prinsipper for åpen publisering (Open Access) ved MF (krever innlogging til intranett). Del denne siden

SIRUS´ policy for Open Access til vitenskapelig publisering

 1. Alle har vært enige om at det burde være gratis tilgang til vitenskapelige tidsskrifter. Men utviklinga har gått for sakte. Derfor annonserte en gruppe nasjonale forskningsråd med støtte fra EU-kommisjonen og Det Europeiske forskningsrådet i september en offensiv plan om åpen tilgang fra 2020
 2. Plan S har som ambisjon at etter 1. januar 2020 skal alle vitenskapelige publikasjoner som er finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd og andre offentlige forskningsfinansierende institusjoner, bli offentliggjort i såkalte open access publications eller på digitale plattformer for åpen tilgang. Dette er et radikalt forslag, for radikalt, mener noen
 3. Viser til deres ref. 16/5816 vedrørende høring Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater, «Rapport til Kunnskapsdepartementet 14.06.2016». Sammendrag Sunnaas sykehus HF er svært positive til muligheten for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, og ser fre
 4. Støtteerklæring til felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til vitenskapelige artikler Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, har et nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang og har startet prosessen med å utarbeide en nasjonal plan for åpen tilgang
 5. Gratis tilgang til forskning er bra. Som aviser og musikkprodusenter har erfart, er åpen tilgang likevel vanskelig å kombinere med høy kvalitet og lønnsom drift. Skal vitenskapelig publisering presses over til åpen tilgang, bør det nye systemet være nøye gjennomtenkt. Plan S fremstår som en skisse. Dokumentene som foreligger, er vage
 6. Plan S om publisering i compliant Open Access Journals or on compliant Open Access Platforms inneholder 10 prinsipper: Vil utforme robuste krav til kvalitetssikring. Bidra til å etablere åpne publiseringskanaler hvis kanaler av høy kvalitet ikke finnes. Støtte til infrastruktur for åpen tilgang hvis nødvendig

4.1 Kulturendring, insentiver og kompetanse. For forskere på noen fagområder vil deling og tilgjengeliggjøring av forskningsdata være noe relativt nytt og ukjent. For forskere på andre områder er datadeling en selvfølgelig del av forskningsprosessen, og arbeidet med harmonisering og standarder har kommet mye lenger i åpne institusjonsarkiv og/eller publisering i tidsskrift med åpen tilgang blir obligatorisk for finansiering fra EUs 7. rammeprogram for fors-kning og teknologisk utvikling. Norges Fors-kningsråd følger samme linje [8]. Gratis publikasjon Åpen tilgang baserer seg på forfatterbetaling. Det å publisere artikler i SJTREM koster nor Invitasjon til innspill om det videre arbeidet med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett Innledning knyttet til åpen publisering, og den norske åndsverksloven. Plan S anbefaler • Det må sikres en velfungerende infrastruktur som legger til rette for åpen tilgang Prinsippet skal likevel ikke komme i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene» (s. 37). En viktig grunn til å velge Open Access-publisering er at den aktuelle publikasjonen blir gratis og åpent tilgjengelig for alle med tilgang til internett

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår Røttingen: Vi må jobbe sammen i overgangen til åpen publisering Open Access. Det er et godt utgangspunkt for dialog at de fleste er prinsipielt tilhenger av åpen publisering, skriver Forskningsrådets John-Arne Røttingen

Grunner til å bruke Open Access: o NFR og EU krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av NFR og EU. Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres. Dersom slike vitenskapelige artikler ikke er egenarkivet i tråd me vitenskapelige artikler i tidsskrift med åpen tilgang (såkalt gull Open Access). UiT støtter forslaget, men rapporten mangler en tydelig definisjon eller forankring av hva som menes med gull OA. I del 3 (s.14) vises det til BBB-deklarasjonene som nedfelte og definerte åpen tilgang som prinsipp

åpen publisering Vi viser til brev av 10.02.20 med Invitasjon til innspillsrunde om videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett. Invitasjonen har utgangspunkt i Torger Kiellands juridiske betenking «Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering», skrevet på oppdrag fra Unit UiT slutter seg til Forskningsrådets1 og EUs2 prinsipper for forvaltning av forskningsdata - «Åpen som standard» og «As open as possible, as closed as necessary». Alle forskningsdata skal gjøres åpent tilgjengelige. Unntak fra dette vil være når andre hensyn krever begrensning av tilgangen OsloMet - storbyuniversitetet - Åpen tilgang (Open Access) til forskningspublikasjoner og forskningsdata innebærer at disse gjøres fritt tilgjengelig for alle på nettet Nybø og Røttingen: Vi vil ha fortgang i overgangen til åpen publisering Open access. Vi håper at vi kan få full tilslutning om at åpen publisering er den riktige veien å gå, skriver forskningsminister Iselin Nybø og Forskningsrådets John-Arne Røttingen

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 201

Målet er å sikre full og umiddelbar åpen tilgang til alle forskningsartikler fra 01.01.2020. Prinsipper. Forfattere beholder opphavsretten til sin publikasjon uten begrensninger. Alle publikasjoner skal publiseres med en åpen lisens, slik som CC BY-lisens eller tilsvarende. Finansiørene vil bidra til å utforme robuste krav til. Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang (2014) Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres. Generelle vilkår for FoU-prosjekter 8. Åpen tilgang (Open Access, OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Formålet er at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad skal være allment tilgjengelig. Du kan lese mer om åpen forskning på Forskningsrådets nettsider - Åpen forskning Allerede i 2005 ble prinsippet om åpen tilgang tatt opp første gang i en forskningsmelding. I 2012 innførte Forskningsrådet kontraktfestet krav om tilgjengeliggjøring av publikasjoner fra prosjektene, og i 2017 lanserte regjeringen sine nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Alle får fri tilgang til forskningsartikler - Uniforu

Open Access (OA)-publisering - Høgskulen på Vestlande

1. Overordnet prinsipp UiS slutt er se g til Forskningsrådets1 o EUs2 prinsipp for forvaltnin av rskningsdata: «Åpen som standard» og «As open as possible, as closed as necessary». Alle forskningsdata skal gjøres åpent tilgjengelige, med mindre det finnes hensyn som krever begrensning av tilgangen Hold av datoen: 22. august legges de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler frem på et seminar på Universitetet i Oslo Med fokus på Norges Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til få lesetilgang til vitenskapelige artikler nasjonale mål og

Forskningsrådets policy for åpen forsknin

 1. st EU, som i mai 2016 vedtok rådskonklusjoner med målsettinger om full åpen tilgang innen 2020
 2. Publisering med åpen tilgang, eller open access, kan gi flere lesere, flere siteringer og bredere gjennomslag, sier tilhengere. Nå handler ikke lenger debatten om hvorvidt forskere og politikere skal være for eller mot åpen publisering, nå må de ta stilling til hvordan det skal gjøres. 1. Åpent tilgjengeli
 3. Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering, vedlegg til Kunnskapsdepartementet 29.1.09. Felles rammeverk for nettbasert kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten, Helse- og omsorgdepartementet, februar 2008. Knowledge is the best Medicine? Investigating the role of lay knowledge in the production of health

Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering Uni

2 Prinsipper og retningslinjer i Forskningsrådets policy og fordi datasett kan benyttes i andre sammenhenger enn opprinnelig tenkt. Åpen tilgang til resultater og data vil også være verdifullt for utdanning og føre til at forskningen blir av vitenskapelige resultate Husk at vitenskapelige artikler skal lastes opp via Cristin til UiOs vitenarkiv. Se mer informasjon om krav om åpen tilgang til forskningsartikler/Open Access. Registrering av annen forskningsaktivitet. I tillegg til de rapporterbare publikasjonene kan alle andre typer forskningsresultater registreres i Cristin

Publisering og egenarkivering Høyskolen Kristiani

Ønsker åpen publisering. For å få flere åpne tidsskrifter over til nivå 2, mener Wilson at det trengs en endring i kriteriene. - Kriteriene for nivå 2 rommer ikke disse mega-journalene som har veldig mange publikasjoner. Allerede der stanses det klassiske open access-tidsskriftet, sier Wilson Åpen publisering: - På høy tid at dette skjer Professor og leder for SFF 'en Porelab, Alex Hansen, gir Plan S sin fulle tilslutning. Forslaget om at all offentlig finansiert forskning skal publiseres i tidsskrifter med åpen tilgang er eneste riktige, slår han fast konferansene med vitenskapelig publisering og åpen tilgang som tema. UiT vedtok prinsipper for åpen tilgang i 2010. Prinsippene sier at åpen tilgang skal være et mål for institusjonen og at alt som publiseres eller tilgjengeliggjøres, produsert av forskere eller studenter ve Åpen tilgang til forskningsresultater er et gode. Men Forskningsrådet har kastet seg på et initiativ som ser seg blind på denne ene målsetningen. Resultatet er at forskningen stenges ute fra forskningsfronten - og dermed gir mindre verdi for samfunnet, skriver Prio-forsker Jørgen Carling i Aftenposten

•Publisering med høy teknisk standard (åpne API'er, indeksering, maskinlesbarhet, gjenfinnbarhet, langtidslagring) •Utforske alternative publiseringsmodeller •Samarbeide med Forskningsrådet om fremtidige løsninger tilpasset ulike fagområder •Åpen tilgang også til forskningsdata •Informasjonsarbeid om åpen tilgang I ledelsens strategimøte 14. mai 2020 vedtok rektoratet oppdaterte politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering. Universitetet i Oslo politikk følger åpen som standard-prinsippet når det gjelder tilgang til forskningsdata Det å skrive slike papers bidrar også til læring. Men hvis slik publisering blir det eneste målet for instituttenes kvalitet, vil det gå ut over forskningens relevans. Derfor er Forskningsrådets forslag om at kravet om vitenskapelig produksjon skal opp mot ett publikasjonspoeng per forskerårsverk problematisk

Høring - Forskningsrådets policy for åpen forskning Det vises til Forskningsrådets invitasjon til høring vedr. Forskningsrådets policy for åpen forskning, datert 26.06.2019 . Forskningsrådet har bedt om innspill til policy for åpen forskning. Kommentarer og innspill tas imot frem til 27. september og dokumentet forventes ferdigstilt. Målsettinger i EU og i Norge •EU Council Recommendation med mål at alle vitenskapelige artikler skal være åpne fra 2020 •Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.Alle artikler åpne innen 2024. •Våren 2018: Robert-Jan Smits fikk oppdrag om å sørge for at OA innen 2020 ble en realitet •September 2018: Plan Videre mener henholdsvis 77 og 74 prosent at åpen tilgang til forskningsdata er bra for utdanningen av studenter og nye forskere, og at det stimulerer til forskningssamarbeid. Kanskje litt overraskende viser undersøkelsen at det er små forskjeller når det gjelder erfaringer og barrierer på tvers av sektorer eller forskningsfelt, eller vitenskapelig erfaring (målt i antall år de har. •Vitenskapelig publisering er internasjonal. Derfor bør norske mål for åpen tilgang til vitenskapelige artikler skrevet av norske forskere sees i forhold til målene i andre land og i internasjonale organer, ikke minst EU, som i mai 2016 vedtok rådskonklusjoner med målsettinger om full åpen tilgang innen 2020

Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Forskningsrådets tilslutning til det internasjonale initiativet Plan S. Forskerforbundet har vært en sterk pådriver for å at utredningen skulle gjennomføres, og leder Guro Elisabeth Lind mener rapporten vil bli sentral i det videre arbeidet med åpen publisering I løpet av april 2020 vil en minimumsversjon være klar for utprøving hos utvalgte institusjoner. Nasjonalt vitenarkiv (NVA) er ett av tiltakene som skal bidra til å realisere de Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler som ble lansert av regjeringen i august 2017. Bakgrunnen for retningslinjene er regjeringens mål om at alle resultater fra offentlig. Åpen forskning: Forskningsrådets arbeid • Policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata krav om arkivering av forskningsdata krav om datahåndteringsplan for prosjekter i forbindelse med kontraktsinngåelse • Prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering og kra

Den endelige versjonen av Plan S - en internasjonal avtale om åpen tilgang til vitenskapelige tidsskrifter - ble presentert i London på onsdag. Innføringen er utsatt med ett år. For å gi forskere og utgivere mer tid til å tilpasse seg endringene , er innføringen av kravene utsatt til Forskningsrådets utlysninger fra 2021 For å få til det må forskningen være tilgjengelig. Derfor er det et viktig internasjonalt gjennombrudd når EU og europeiske forskningsfinansiører nå krever åpen tilgang til all forskning, uttalte statsråd Iselin Nybø den gangen, da hun gikk ut i diverse medier sammen med Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen Bidra til å etablere åpne publiseringskanaler hvis kanaler av høy kvalitet ikke finnes. Støtte til infrastruktur for åpen tilgang hvis nødvendig. Publiseringskostnader dekkes av finansiørene eller institusjonene, ikke av enkeltforskere. Publiseringsavgifter standardiseres og får et tak. Bruk av CC BY-lisens eller tilsvarende UiO støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige. For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, samt krav fra EU og Forskningsrådet, skal alle artikler leveres til DUO vitenarkiv

 • Lego star wars the last jedi video game.
 • Rörligt elpris 2017.
 • Horoskop märz geborene.
 • Areal trapes kalkulator.
 • Wqhd auflösung.
 • Scandic asker adresse.
 • Rwth master bewerbung.
 • Yoga kleidung tchibo.
 • Sensur i norsk litteratur.
 • Vanlige sykdommer hos storfe.
 • Deutsche bahn nachrichten unfall.
 • Engelsk årsstudium volda.
 • Termokopp porselen med lokk.
 • Christopher mccandless tagebuch.
 • Sam shepard patti smith.
 • Yamswurzel anwendung beim mann.
 • Fåbergturneringen 2018.
 • Senz taskeparaply.
 • Monaco grand prix 2018 dates.
 • Ambrosia griechische mythologie.
 • Paradoksalt.
 • Südkurier abo nummer.
 • Junges deutschland merkmale.
 • Youtube barnfilm bilar.
 • Was kommt nach tarzan in oberhausen 2018.
 • Weber q3000 sverige.
 • Bahn fahrplan leer emden.
 • All your friends sophie lyrics.
 • Vassdal ulykken overlevende.
 • Gamberoni e hummer speisekarte.
 • Kindergarten unter dem regenbogen koblenz.
 • Patinert sink.
 • Bootcut jeans dame hvit.
 • Zumba larvik.
 • Ffe bretagne.
 • Stokastisk betydning.
 • Imagenes del chavo animado.
 • Krible kryssord.
 • Lilleby credo.
 • Kunstmuseum in kiel.
 • Fakturagebyr lovdata.