Home

Reindrift

Reindrift har i mange århundrer vært en viktig næringsvei i Norge, Sverige, Finland og Russland.Næringen er nært knyttet til samebefolkningen, urbefolkningen i disse landene, selv om også andre driver med slik næringsvirksomhet. I Norge kan kun personer av reindriftssamisk ætt drive reindrift innenfor reinbeitedistriktene.Utenfor reinbeitedistriktene kan også andre enn samer drive med. Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen. Samisk reindrift utøves hovedsakelig i fjell- og utmarksområdene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, men også i deler av Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal (Trollheimen) og Hedmark 4 Reindrift 5 Skatter 6 Hvilke skattytere skal ha alminnelig inntekt Arbeidsgiveravgift - avgiftsplikt og grunnlag 1 Avgifter til folketrygden 2 Hvem som plikter å betale arbeidsgiveravgift 2.1 Generelt 2.2 Spesielt om indre selskaper 2.3 Ytelser gjennom andre 2.4 Andre ytelser fra tredjeparter 2.5 Arbeidsutleie 2.6 Eierskifte 2.7 Konkursb Reindrift. Reindrifta har en sentral plass i den samiske kulturen, som en av få kulturspesifikke samiske næringer. Ivaretakelse av reindriftas rettigheter er selve fundamentet i Sametingets reindriftspolitikk. «Reindrifta er en viktig og langsiktig sysselsetter og verdiskaper i det samiske samfunnet

Det foregår reindrift i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Foto: T. Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur Lenke til Geonorge (søk på reindrift). NIBIOs nedlastingssider NIBIO har i tillegg tilrettelagt for nedlasting av geodata i shape-format fra sine nettsider. Lenke til NIBIOs nedlastingssider. Ajourhold. Reindriftskart ajourholdes i en egen ajourholdsløsning. Løsningen er passordbeskyttet 20 millioner mer til kriserammet reindrift 3. april ga regjeringen 20 millioner kroner ekstra til reindriften som er rammet av beitekrise. - Jeg er svært glad for at reindriften får mer penger så de kan fôre dyrene, og at de nå også får støtte til å frakte fôret ut til dyrene, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker Siidaandeler kan levere melding om reindrift elektronisk via Altinn.Mer informasjon om elektronisk innlevering finnes i denne veilederen.. Fristen for å levere melding er 15. april. Det er også mulig å levere melding om reindrift på papir. Du kan kontakte fylkesmannen i ditt reinbeiteområde for veiledning om skjemaet og hjelp til utfylling Det utøves samisk reindrift i 139 av landets kommuner, fra Hedmark i sør til Finnmark i nord. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen. I tillegg finnes det tamreinlag i Lom, Vågå, Fram og Filefjell, organisert som andelslag/aksjeselskap av folk i bygda. All rein innenfor det samiske beiteområdet skal merkes med eierens merke

NRK TV - Den siste nomade?

Reindrift - Wikipedi

Norske Reindriftsamers Landsforbund. Betegnelsen same er den skandinaviske formen av det samiske ordet sápmi (nordsamisk) eller saemie (sørsamisk), som viser til både område, befolkning og språk Du får grunnlag for å bevare og utvikle en økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig samisk reindrift og reindrift i tamreinlag Skjemaet benyttes i forbindelse med innlevering av årlig melding om reindrift til fylkesmannen. Landbruksdirektoratets personvernerklærin Fakta om reindrift. Reindrifta er en pastoral/nomadisk næring, dette innebærer sesongmessige forflytninger mellom de ulike årstidsbeitene, og at det kan være ulike organisering av familien avhengig om de er på vinter- eller sommerbeitene. Reindrift utøves ofte i ressursmarginale områder, slik som i en tundra Reindrift. Reindrift må behandles som annen næringsvirksomhet, også når deg gjelder regler for investerings- og driftsmidler. Næringen bør utøves så fritt som mulig, og det offentlige ansvar bør begrenses til en fornuftig ressursforvaltning av offentlige beitemarker

Reindrift, ifølge Reinert, var alltid til bryderi for den unge nasjonalstaten Norge. Først i forhold til Sverige og grensen, så sto den i veien for bureising, da etniske norske bønder slo seg ned i Troms og Finnmark. Og nå til slutt når miljøspørsmål er høyt på dagsorden DEBATT Vindkraft og reindrift De blottlegger arrogansen Vindkraftutbyggernes ønsker at sørsamene skal bidra med mat på åpningen deres. Det er som å si at dere må kanskje slakte store deler. I Norge drives reindrift over et område på ca 145000 kvadratkilometer. Det tilsvarer ca 45 % av Fastlands-Norge. I Norge utnyttes 11 forskjellige hovedområder av Norske reindriftsutøvere. I tillegg bruker svenske reindriftsutøvere deler av indre Troms som sommerbeiteområde. Gjør deg kjent med reinbeitedistriktene ved å klikke i kartet. Maps of NIBIO, Norway: The official geoportal of NIBIO provides digital data which can be viewed, printed out, ordered and supplied by means of the map viewer tool. Geoinformation is made available by public-sector organisations and is accessible to the general public

Samisk reindrift er basert på et arbeids- og driftsfellesskap med familier som inngår i et distrikt eller en siida. Utenfor områder med samisk reindrift i Sør-Norge er forvaltningen organisert i tamreinslag. Der holder du oppsyn med reinen sammen med flere, og har felles merking på reinene Reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet. Utenfor det samiske reinbeiteområdet kan reindrift ikke utøves uten særskilt tillatelse fra Kongen. Slik tillatelse kan bare gis til den som kan legge frem skriftlig samtykke fra vedkommende grunneiere og rettighetshavere eller på annen måte disponerer tilstrekkelig store og hensiktsmessig. Prosjektopplysninger Rapportnavn: Fagrapport reindrift. Konsekvenser av vindkraft- og kraftledningsprosjekter på Fosen. Oppdragsgivere: Statnett SF, Sarepta Energi AS, Statkraft Development, Agder Energ Reindrift. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden.

Reindrift. Tyveri som nærmest er umulig å bevise, kan nå være oppklart: - Det er ikke greit å stjele. Nord-Norge - Det ligger igjen en hel haug med innvoller og reinsdyrhoder i grøfta. Reindriften er en lykke for Norge. Konflikten har pågått i flere år. I denne serien på åtte programmer blir vi med familien Eira fra Kautokeino gjennom forskjellige faser, der flytting av rein, kalving, merking og slakting foregår

Reindrift - regjeringen

Det er reindrift i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Om lag 70 prosent av drifta foregår i Finnmark. Over tid har arealene tilgjengelig for reindrift blitt redusert Reindrift er en næring som utøves i store deler av Norge. Det vises ofte til at totalt 40 % av Norges fastlandsareal er definert som samisk reinbeiteområde,18 men tallet tar neppe hensyn til infrastruktur, bebyggelse, landbruk og utmarksområder som ikke kan benyttes til reinbeite av økologiske årsaker.1 Her finner du alt av informasjon om utdanning innen REINDRIFT (Bachelor).Studiet går under: Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 16 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen REINDRIFT (Bachelor) Reindriftsnæringen i Finnmark har utviklet seg fra jakt på villrein til man på 1500- og 1600-tallet gikk over til tamreindrift. Selv om Finnmark, samer og reindrift er knyttet nært sammen i manges bevissthet, er ikke reindrift sysselsettingsmessig noen dominerende næring. I 2015 var det 664 årsverk i reindriften i fylket fordelt på 375 siidaandeler (tidligere kalt driftsenheter) Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. 12.1 område objektets utstrekning 0 1 Flate 12.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 1 Punk

Reindrift. Reindriften er en arealkrevende næring som primært drives av samiske utøvere. Reindrift drives i klimatisk utsatte områder og baserer seg på bruk av utmarksbeite hele året. Reinens leveområder er utsatt for press fra bl.a. veibygging, vassdragsreguleringer, landbruk og generelt økt ferdsel Reindrift. Hvor kommer egentlig maten vår fra? Les om norsk reindrift

Reindrift er bærekraftig kjøttproduksjon uten inngrep i naturen. Den opprettholder samisk kultur og tradisjon og resultatet er noe av det lekreste og sunneste kjøttet du kan tenke deg, sier Are Smuk Figved, daglig leder i Finnmark Rein Forskerne I NIBIO har gjennom mange år jobbet med tamrein og reindrift. Prosjektidéer har blitt utvikler i nært samarbeid med reindriftsnæringen og tilpasse dagsaktuelle utfordringer Endringer i lov om reindrift (reindriftsloven) av 1. juli 2007 er sendt på høring med frist 15. januar 2011. Forslaget innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene

Opplæringskontor i Reindrift og Duodji. Postboks 370, 9521 Kautokeino Tlf: 7848 5900 Mobil: 952 49 693 post@reindriftsopplaering.n Fagområde: Reindrift Statens kartverk - juli 2011 6 Generelt om fagområdet Reindrift er en utmarksnæring som dekker store områder. Samisk reindrift utøves i Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Samene har i Norge status som urbefolkning, reindriften utgjør kjernen i den samiske kultur Reindrift. Reinsdyr har vært en viktig naturressurs helt siden istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjoner. Dette emnet handler om reindrifta og hvordan næringa drives i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgavene til den som driver med rein. Vis mer. emner

Reindrift. Nils Per (41) ble stygt skadet. Takker handlekraftig kollega: - Han ropte til meg med spørsmål om jeg var i live. Krever stenging av populær fjellvei etter storinnrykk. Stig André beskriver situasjonen som alvorlig: - Dette har jeg aldri opplevd. Det er ekstremt For samisk reindrift er utøvelse av kultur. Og denne kulturen er angivelig trua være seg ved små eller store utbyggingstiltak. I virkeligheten er det motsatt: Det er ikkje reindrifta som har blitt fortrengt, men reindrifta som har fått stadig større appetitt på nye områder Reindrift har i mange hundreår vore ein viktig næringsveg i arktiske og andre kjølige område. Næringsvegen er knytt til urfolket i nordlege, gjerne arktiske strok, og vert driven i Noreg, Sverige, Finland, Russland, Mongolia, Kina, Grønland, Kanada og Alaska.I Noreg vert næringa sett på som berar av den samiske kulturen. Reinen blir i første rekkje avla for kjøttet og skinnet, men.

Det er vanligvis forbundet med en betydelig risiko for en som ikke er same å uttale seg om samisk reindrift, men lederen av Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Jåmas innlegg i diverse aviser, sist i Snåsningen, er så drøy kost at det er nødvendig med et tilsvar Reindrift skiller seg på mange måter fra annen husdyrproduksjon. I de samiske områdene der mesteparten av reindriften foregår, er reindriften sterkt knyttet til kulturer og tradisjoner. Det legger viktige føringer for organiseringen av driften. Videre er reindriften uløselig knyttet til naturgrunnlaget ettersom reinen er ute hele året Dømt for dyremishandling - får fortsette med reindrift Selv om mannen er domfelt for å ha stukket levende reinsdyr med spiss gjenstand, så godtok han ikke Mattilsynets forbud mot å jobbe. Reindrift og rovvilt. Reinbase.no er et nasjonalt program for overvåking og beregning av produksjon og tap i reindriften som følge av fredet rovvilt og ressursbegrensning. Programmet kombinerer detaljerte feltstudier med analyse av offentlige data over reintall og rovvilt

reindrift. Reindriftas konsulenter. Oddmund Enoksen. 0. 19. Vindkraft - vetorett for Sametinget? Oddmund Enoksen. 2. 9. Reinpolitiet moderniseres. Ellen Katrine Hætta. 0. 13. Er det statens mål å fjerne reindriften? Ellinor Marita Jåma. 59. 453. Davvi vindpark kan gjøre Dirdal rik Current: Reindrift (Fag- og timefordeling) Reindrift. Les videre. Om naturbruk Opplæringsløpet Inntakskrav Fag- og timefordeling Innhold i fagene Yrker og kompetanser Intervjuer Skoler og lærebedrifter Filmer og andre nettsteder Oversikt over utdanningsprogrammet i pdf Kryssløp. - Det er mye man kan tilføre fra landbruk til reindrift og omvendt. Landbruket er i større grad systematisert, mens reindriverne har masse erfaring med for eksempel aktiv bruk av ATV og snøskutere som landbruket kan ha god nytte av. Anna Kristine og Johan Martin blir en del av HMS-tjenesten i NLR med 38 medarbeidere fordelt over hele landet

Reindrift - Fylkesmannen

 1. Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge. Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge.Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning.Også i Lavangen drives det reindrift
 2. Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift. RF-1220 fylles ut for hver deltaker i ansvarlig selskap mv. med skogbruk og/eller reindrift. Logg inn og fyll ut RF-1220: Fyll ut og lever sammen med skattemeldingen Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk
 3. Current: Reindrift (Yrker og kompetanser) Reindrift. Les videre. Om naturbruk Opplæringsløpet Inntakskrav Fag- og timefordeling Innhold i fagene Yrker og kompetanser Intervjuer Skoler og lærebedrifter Filmer og andre nettsteder Oversikt over utdanningsprogrammet i pdf Kryssløp.
 4. Den samiske reindrifta utøves i dag over hele det samiske området, som omfatter landområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge drives det samisk reindrift på ca. 40 % av Norges landareal. Reindriftsområdene strekker seg fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen basert på [
 5. Det er reindrift i 34 av 47 kommuner i Trøndelag. Reindriften i Trøndelag er fortsatt organisert i to reinbeiteområder; Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Det er 39 siidaandeler fordelt på 6 reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag reinbeiteområde og med ca 190 reineiere

Reindrift Bli varslet. 07.01.2018. Reindriftseiere går til kamp mot Elkems gruveplaner. Reindriftsnæringen slåss mot Elkems gruveplaner i Nasafjell i Nordland. Selskapets ekspropriasjonssøknad møtes med kraftig motstand. Industri. 23.05.2016. Krevde erstatning for 1.200 reinsdyr Reindrift og tilknytta næringer er vesentlige for bevaring og utvikling av samisk kultur og språk, og for bosettinga i samiske områder. Reindrifta er bygd på allsidig utnytting av store områder, til forskjellige formål og til forskjellige årstider Reindrift er en samisk næringsvei og sentral for samisk kultur historisk og i dag. Det drives med reindrift i et sammenhengende sørsamisk område fra Saltfjellet i Nordland i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Reindriftas framtid som samisk næring og kulturbærer avhenger av at samfunnet skaper vilkår for en fortsatt bærekraftig reindrift Samisk Reindrift - veien videre. has 3,549 members. Formålet med denne gruppen er å få til saklige diskusjoner om den samiske reindriften Reindrift. Publisert 26. februar 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. Det er Fylkesmannen som har forvaltningsansvar for reindrifta. HER finnes kart over de ulike reinbeitedistriktene og tilhørende beiteområder. For mer informasjon, besøk Fylkesmannen i Nordlands nettside HER

Reindrift - Skatteetate

Personvern og cookies. iFinnmark er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Reindrift - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonsen. Reindrift Niillas Mihkkal M Gau Foto: God mattilgang er viktig for reinen under de lange flyttingene til sommerbeitet. Frontfoto: Store mengder Les videre «Hvilke konsekvenser får klimaendringene for reindrifta?

For det samiske reinbeiteområdet skal reindriftsloven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. Denne lo Samefolket blir i dag sett på som en sammensatt minoritetsgruppe. Jakt, fangst og reindrift står sentralt i samisk kultur og tradisjon, spesielt reindrift, som blir sett på som en samisk identitet. Samene ønsker å bevare tradisjonelle verdier, men også gode forbindelser til naturomgivelsene. Dermed spiller bærekraftig utvikling, og hvordan vi tar vare på omgivelsene våre,Read Mor Kvinner som står alene som leder av siidaandel og som har reindrift som hovednæring, kan innvilges særskilt driftstilskudd på inntil 25 000 kroner. Med hovednæring menes at minst 75 prosent av siidaandelsleders inntekt stammer fra avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke. Del paragra I eit intervju med villrein.no frå mars 2018 uttalte leiar i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, i høve til debatten om vindkraft, at villrein har eit mykje sterkare vern enn tamrein. Nyleg hadde Jåma eit innlegg i samband med eit stortingsseminar om samisk reindrift. Vi Reindrift - Boazosagat has 1,378 members. Gruppa er ment for reindriftsutøvere og ellers alle andre som har interesse å diskutere utfordringer reindrifta står overfor. Gruppa er frittalende, men det er ikke lov å kaste skit på hverandre og lignende. Det skal være saklig kommunikasjon i gruppa

Reindrift - Sametinge

Reindriftskart - Landbruksdirektorate

Abstract Reindriften består av flere rettssubjekter og avhandlingen behandler særlig hvem som må involveres under konsesjonsbehandlingen, hvem som kan inngå avtaler om erstatning og problemstillinger knyttet til rettskraftvirkninger av domsavgjørelser Naturvernforbundet i Ávjovárri: Rapport - Vindkraft eller reindrift. Fylkeslaget i Trøndelag: Informasjonsavis om vindkraftutbygging i Vikna. Fylkeslaget i Trøndelag: Faktahefte om vindkraft. Advokatfirmaet DSA: Vurdering av hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at konsesjoner kan bli omgjort . Artikkelen ble sist oppdatert: 06. Reindrift. Risikerte å tape 70 millioner - nå har de inngått avtale med reindrifta. Finnmarks-bedrift landet storavtale med Rema 1000 - nå er de konkurs. Glede, sorg og sinne over Nussir-tillatelse: - 2500 mennesker har sagt seg villige til å ta i bruk sivil ulydighet for å hindre anleggsarbeidet

Reindrift - Fylkesmannen i Troms og Finnmar

Reindrift - Et historisk overblikk Koloniseringen av nordområdene på 1600-tallet førte til både en befolkningsøkning og en introduksjon av nye jaktmetoder. Skytevåpen bidro til å redusere viltbestanden, noe som igjen endret næringsgrunnlaget for de samiske jakt-siida-systemene Reindrift. Reindriftsutøver likte ikke «trusler» fra Fylkesmannen. Den siste reineier - den siste beitebruker. Anmoder til tålmodighet med og forståelse for reindrifta i krisesituasjon. Staten tilbyr reindriften 139 millioner kroner. Planlegger å bytte ut den falleferdige brua fra 1960 Saken gjelder pålegg om utdriving av svensk rein fra beiteområder i Norge, og etterfølgende tvangsmulkt. Ombudsmannen er kommet til at reindriftstyret hadde hjemmel i reindriftsloven § 75 til pålegg om utdriving og tvangsmulkt. Reindriftsloven kommer til anvendelse på svensk reindrift i Norge. Ved motstrid går grensereinbeiteloven foran Reindrift. Reineierne har tapt dyr til bjørn, nå er det sett ulv i samme området. Kjell og Eva fikk nærkontakt med bjørnen det er gitt fellingstillatelse på i Elgå: - Det var en opplevelse . Camilla (41) fra Røros er ansatt som ny reindriftsdirektør. Kalte samer for «pest» REINDRIFT. Fra jakt til husdyrhold. Veidefolket var de første som drev reindrift. De levde av jakt, fiske og sanking. Veidefolket fulgte etter villreinflokkene. Reinen ble temmet for mer enn 2000 år siden. Bilde: Reindrift er en gammel samisk tradisjon. Å holde rein som husdyr har flere fordeler

I denne filmen lærer du hvordan det er å jobbe med reindrift. NB! Husk å abonnere på kanalen for å få med deg siste nytt. Vi legger stadig ut nye filmer Som et ledd i prosjektet Rein Drift er et av delmålene å utrede og analysere driftsøkonomiske forhold i norsk reindrift samt utvikle egnede økonomiske planleggings- og rådgivingsverktøy i samarbeid med næringen. Det foreligger ikke egne økonomiske planleggingsverktøy for reindriftsnæringen per i dag. Våre medarbeidere planlegger å videreutviklet og kvalitetssikre en pilotversjon av. I og med at reindrift er så tett knyttet til samisk kultur, er samene redde for at Storheia-prosjektet ikke bare betyr slutten for reindrift i området, men for en samisk kultur med lange historiske røtter knyttet til stedet. Samene på Fosen snakker sørsamisk, et språk som kun snakkes av mellom fem hundre og åtte hundre personer i verden Reindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark, og at dette går utover lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen og dyrevelferden. Denne boka drøfter forestillinger og realiteter om samisk reindrift Nordland Reindriftsamers Fylkeslag leder: Betty Kappfjell epost: betty@kappfjell.n

Video: Melding om reindrift - Landbruksdirektorate

Reindrift. Nedforing / Radioaktivitet Fylkesmannen ved landbruksavdelingen har informasjonsansvar ovenfor næringen/lammekjøttprodusenter om radioaktiv forurensing i utmarksbeitene og evt. behov for nedforing. Landbruksavdelingen samarbeider med Mattilsynets regionkontor for å løse denne oppgave Reindrift. Her får du svar på ofte stilte spørsmål til jordskifterettene. Hva slags myndighet og saklig kompetanse har jordskifteretten i saker som involverer reindriften? Jordskifteretten har mange virkemidler for å løse problemer og tvister som involverer reindrift Reindrift er en av svært få samiske næringer som er spesifikke for det samiske samfunnet. Reindrift er slik nært knyttet til samiske kulturen, og er viktig som arena både for identitet og språk. Samer driver i dag med rein over store deler av Sápmi/Sábme/Saepmie, fra Hedmark til Finnmark Nordsamisk og norsk tekst Kortversjon av rapporten: Reindrift : nye virkemidler, økt verdiskapning / Vill Søyland, Leif Forsell, Johanna Kjuus. Oslo : Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, 2002 Bibliografi: s. 13-1

Naturbruk Vg1 - Fakta om reindrift - NDL

Kunnskapen om reindrift og hvordan reinen oppfører seg, er mangelfull. Jeg blir litt lei meg, for det er framtida det er snakk om. Framtida er usikker, den er vanskelig å forholde seg til. Det er ikke en løsning med færre rein og færre folk, men det kan bli konsekvensen etter hvert Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge. Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning Sist reindrift ble sett på som «ålreit» blant miljøinteresserte, var under konflikten om utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget rundt 1980. Da stod miljøvern og samisk reindrift på samme. Trollheimen Sijte. Juli . Årets kalvmerking er nå gjennomført ! Det er bestandig spennende når en begynner å samle til merking om vær og vind er på vår side Dagens Næringsliv er Norges viktigste leverandør av nyheter, historier og meninger om næringsliv, økonomi og samfunn

Er det umulig for to fredsmekler-stater å bli enig om

Reindriftsame.no - Norske Reindriftsamers Landsforbun

Konsekvensutredning reindrift skal være et supplement til de øvrige konsekvensutredninger som er lagt til grunn for kommunedelplanen Nordkjostbotn - Hatteng (2014). Foreslått planprogram for «E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense» (12.03.2018) stiller følgene krav til. Reindrift Reindrift Utskrift E-post Detaljer Av Web Norge 04. desember 2014 Treff: 6741 Våre rein beiter i Saltfjellet reinbeitedistriks områder, fortrinnsvis i Saltfjell - Svartisen området (for kart se her). På vinterstid kan reinen flyttes ut mot kysten hvis beiteforholdene tilsier det.. Flokkene med.

Jeger - dfsMattiboy's verden: Samisk KulturVerdens nordligste grantrær ved gården Mellesmoen, Svanvik

Reindrift, hushold og kjønn: Sør-Troms på 1700-tallet, i historisk kildemateriale. 215 knyttet til skattelisten som begrepene Lapper og Fjellfinner som begge er nevnt i overskriften av fortegnelsen over rein- eiere, må ha grunnlag i ulik betydning. I første del av 1700-tallet benyttes betegnelsen lapper for Reindrift. Leserbrev Den siste reineier - den siste beitebruker. Da Kjell Ove fant en død rein utenfor inngangsdøra varslet han: - Ble fart da politiet laget sak. Kritiserer navngitte politikere i vindkraft-saken: - Usynliggjøring er en kjent herskerteknikk. Demonstrerte utenfor Fru Haugans. Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) - 2019/08/01 1 av 2 Produktark: Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite Utstrekningsbeskrivelse Reindriftas årstidsbeiter er delt inn i fem sesonger som igjen er delt inn i to kategorier etter funksjon og beiteintensitet. Datasettet høstbeite beskrive Søkeresultater for Reindrift - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert E69 SKARVBERGET REINDRIFT Rambøll Besøksadr.: Grønnegata 65 Postboks 117, 9252 Tromsø N-9008 Tromsø T +47 77 75 20 00 Revisjon 2015/12/07 Dato 2015/10/22 Utført av Jenny Mikalsen Kontrollert av Maren Thorstensen Godkjent av Jenny Mikalsen Beskrivelse Konsekvensutredning reindrift Ref. 135001060

 • Aw 101 accident.
 • Yamswurzel anwendung beim mann.
 • Qatar world cup.
 • Cronus warframe.
 • Isba norge.
 • Blålysfilter pc.
 • Damp fra panseret.
 • Snickers workwear.
 • Det gule huset priser.
 • Dobbel regnbue.
 • Bahn fahrplan leer emden.
 • Hvordan skrive sitat.
 • Schwarzwälder bote flüchtlinge.
 • Aibel haugesund.
 • White bird in a blizzard besetzung.
 • Krydderkake oppskrift rund form.
 • Fet pels katt.
 • Saksofon frisør halden.
 • Die maske des zorro musik.
 • Fruktsukker vs sukker.
 • Bergen poncho blæst.
 • Alano kampfhund.
 • Umweltamt mülheim.
 • Flugzeug classic kaufen.
 • Weetabix original.
 • Russisk kaviar beluga.
 • Familievernkontoret parterapi.
 • Tidligere avis kryssord.
 • Det ene øyet renner.
 • Oak island findings 2017.
 • Goku brother.
 • Nøkkelringer biltema.
 • Reminder lyrics.
 • Lol stopwatch mastery.
 • König der löwen darsteller gehalt.
 • Jolly time fotos.
 • Hjernehinnebetennelse hund behandling.
 • Australien präsentation themen.
 • Fullhdfilmizle indir ücretsiz.
 • Die maske des zorro musik.
 • Brasserie (in der yachthafenresidenz hohe düne) rostock warnemünde.