Home

Risk och sårbarhetsanalys wiki

Risk- och sårbarhetsanalys. Varje år ska företag inom elsektorn göra risk- och sårbarhetsanalyser. Det är ett viktigt verktyg för att öka förmågan att förebygga, motstå och hantera störningar för den egna verksamheten och därmed göra Sveriges elförsörjning mer robust Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) hjälper dig att identifiera och värdera risker, identifiera hot och sårbarheter som kan påverka verksamheten. Analysen minimerar även riskerna till en acceptabel nivå genom definition av nödvändiga säkerhetsåtgärder. Jag vill ha kontakt

risk- och sårbarhetsanalys i relevanta delar, samt att i denna sammanfatta de delar där det behövs fortsatt arbete. I uppgiften ingick även att identi-fiera områden som behöver vidareutvecklas under år 2020 för att möta kraven i krisberedskapsförordningen samt att identifiera eventuella ytter-ligare risker Risk- och sårbarhetsanalys En risk- och sårbarhetsanalys identifierar risker och tar fram åtgärder för att stärka skyddet Samhället förändras. Nya tekniska lösningar, innovativa tjänster, spänningar i omvärlden och vårt sätt att bedriva verksamhet breder vägen mot en allt mer föränderlig värld. I takt med denna samhällsutveckling skiftar även de risker och Redovisningen innehåller en sammanfattning av vad som är skyddsvärt i Västra Götalands län, vilka hot och risker som vi identifierat samt en beskrivning av åtgärder som ska minska länets sårbarhet

reviderade risk- och sårbarhetsanalyser. 3. Tydlighet och full transparens erbjuds kring molntjänstens uppbyggnad, datahantering och certifieringar. 4. Personuppgiftsbiträdesavtalet samt de tillhörande EUs standardkontraktsklausulerna uppfyller kraven på att vara en tydlig och fullständig instruktion av oss som personuppgiftsansvarig til MSFS 2015:5 om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser senast den 31 oktober under mandatperiodens första år dvs. 2015-10-30 till Länsstyrelsen avlämna en Risk och sårbarhetsanalys. Den senaste RSA som Emmaboda kommun har upprättat antogs av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 120

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI-R--3349--SE Användarrapport Informationssystem ISSN 1650-1942 December 2011 FOI Totalförsvarets forskningsinstitut Tel: 013-37 80 00 www.foi.se Informationssystem Fax: 013-37 81 00 Box. För att få rätsida på det här problemet så lyckades jag, via en kontakt på telefon, att få följande svar från en av MRF:s krissamordnare. Redogör för innehållet i din kommuns RSA.Sundsvalls kommuns risk-och sårbarhetsanalys, RSA, är uppdelad i 8 kapitel. De har valt att göra sin RSA som ett övergripande dokument, lite som ett paraplydokument Risk- och sårbarhetsanalys Sidan 8 2. Arbetsprocess och metod I detta avsnitt beskrivs hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen gått till, de avgränsningar som gjorts och den metod som använts. Vara kommun ska vara väl förberedd och kunna klara av en extraordinär händelse

Risk- och sårbarhetsanalys Svenska kraftnä

 1. 2015:5). Denna risk- och sårbarhetsanalys är utformad efter föreskrifternas krav och har därmed påverkat utformningen av dokumentet. I risk- och sårbarhetsanalysen, liksom i övriga styrdokument inom krisberedskapsområdet, avses med begreppet samhällsstörning störningar i samhällsviktig verksamhet eller i samhällsviktiga anläggningar
 2. Beslutsnivå- och datum (läggs in efter beslut) KS-AU 2019-09-25 Diarienummer 2019KS/0594 Reviderat - Lagstadgat styrdokument Lag2006:544. Förordning 2006:637 samt MSBFS 2015:5 Ersätter styrdokument Risk- och sårbarhetsanalys, 2015. KF2015 -11 -25 §213 Uppföljning Varje mandatperiod och vid beho
 3. Risk- och sårbarhetsanalys; Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Mål för risk- och sårbarhetsanalyserna är att de ska
 4. Helsingborgs stads risk- och sårbarhetsanalys är det första steget i det systematiska säkerhetsarbetet som varje nämnd har i uppdrag att bedriva. I det arbetet ingår förutom riskhantering, även kontinuitetshantering och hantering av inträffade händelser
 5. Risk- och sårbarhetsanalys Även om vi lever i ett tryggt land kan vi drabbas av kriser och samhällsstörningar som gör att samhället inte fungerar som vanligt. I organisationen Borås Stad måste alltid en beredskap finnas så att samhället fortsätter att fungera så bra som möjligt i en kris
 6. RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 1 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR VATTENFÖRSÖRJNING 9 1 till viss del uppfylla behovet av riskanalys för vattentäkter. tangera arbetet med säkerhetsanalys enligt kravet i SFS 1996:633 När en risk- och sårbarhetsanalys en gång har upprättats kan den senare kompletteras och

Gör er egen risk och sårbarhetsanalys, RSA. RSA gör det möjligt att minska hushållets olycksrisker och öka förmågan att klara kriser i landet. Samhället gör vad det kan för att bistå oss vid olyckor och kriser. Men vi kan ändå inte förvänta oss att få hjälp i alla lägen. Gör er egen självanalys i hushållet Rapportering av kommuners Risk- och sårbarhetsanalys Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt följande uppställning3. 1 • Kapitel 4 beskriver de grundläggande delarna i en risk- och sårbarhetsanalys. • Kapitel 5 presenterar olika metoder och verktyg som kan användas för att genomföra risk- och sårbarhetsanalys-er. Det bör poängteras att det finns fler, men MSB har gjort ett urval av de mest förekommande metoderna Risk- och Sårbarhetsanalys Griffels Risk- och sårbarhetsanalys ger viktig kunskap om hur man förbereder, förebygger och hanterar kriser. I Griffels strävan att arbeta med pålitlig IT är Risk- och Sårbarhetsanalysen ett viktigt verktyg

Risk- och sårbarhetsanalys Ate

Vi anser att alla har rätt att leva och verka i ett tryggt och säkert samhälle som är resilient nog att alltid kunna tillgodose våra grundläggande behov. För att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser ska samtliga kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) i enlighet med MSBFS 2010:6 och. Risk och Sårbarhetsanalys Markaryds kommun Plan 2019 -09 30 KF 2019/ 97 Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Säkerhets - och beredskapssamordnare 2023 10 31 Dokumentinformation Dokumentet beskriver på ett övergripande sätt kommunen och dess risker och sårbarheter. RISK-OCH SÅRBARHETSANALYS Innehåll Sida 1. Övergripande beskrivning av kommunen. 3 2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod. 5 3. Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens 6 geografiska område. 4. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom kommunens Risk- och sårbarhetsanalys för Askersunds kommun 2019-11-05 www.askersund.se 3DJH RI Sammanfattning Askersund har under åren varit förskonad från större samhällsstörningar, men det finns en medvetenhet om risker och sårbarheter och det bedrivs ett kontinuerligt förebyggande arbet

Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Diarienummer: KS 2015/0543 Beslutad av: Kommundirektören Beslutsdatum: 2015-10-28 Giltig till och med: 2019-10-31 Gäller för: Varbergs kommun Dokumentansvarig avdelning: Räddningstjänsten Väst Senast reviderad: Risk- och sårbarhetsanalys 201 Risk- och sårbarhetsanalys inom Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms analys består av två delar: Myndighetsspecifik risk- och sårbarhetsanalys. Denna berör endast risker kopplade till myndighetens egna verksamheter och är för internt bruk. Risk- och sårbarhetsanalys för det geografiska området

risk- och sårbarhetsanalys. SYFTE OCH MÅL Denna rapport uppfyller de krav som Helsingborgs stad som kommun har enligt lagar, överenskommelser och föreskrifter som styr det svenska krisberedskapssystemet. Rapportens viktigaste funktion är att skapa för-utsättningar för Helsingborgs stad att optimera arbete med risker och sårbarheter Risk- och sårbarhetsanalys. Nästa steg i arbetet med informationssäkerhet är att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån informationsklassningen fortsätter man diskussionen kring vilka eventuella hot och risker man ser, hur sannolikt det är att de inträffar och vilken konsekvens det skulle kunna få för verksamheten. Resultate RSA-risk och sårbarhetsanalys. Gör er egen risk och sårbarhetsanalys, RSA. RSA gör det möjligt att minska hushållets olycksrisker och öka förmågan att klara kriser i landet. Samhället gör vad det kan för att bistå oss vid olyckor och kriser. Men vi kan ändå inte förvänta oss att få hjälp i alla lägen

risk- och sårbarhetsanalys i relevanta delar, samt att i denna sammanfatta de delar där det behövs fortsatt arbete. I uppgiften ingick även att identi-fiera områden som behöver vidareutvecklas under år 2020 för att möta kraven i krisberedskapsförordningen samt att identifiera eventuella ytter-ligare risker Risk- och sårbarhetsanalys Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på kommunernas egna analyser. Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser

Risk- och sårbarhetsanalys sidan 2 av 15 Inledning Enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap (hädanefter kal RSA Risk- och sårbarhetsanalys Samhällsfunktion Samlingsbegrepp för de verksamheter som upprätthåller en viss funktionalitet. Varje sådan funktion upprätthålls av en eller flera samhällsviktiga verksamheter Samhällssektor Olika områden inom vilka viktiga samhällsfunktioner finns Risk- och sårbarhetsanalys. Varje kommun ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att kommunen ska ha en god förmåga att hantera krissituationer. Bakgrunden är Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap

Risk- och sårbarhetsanalys - Secif

Landstingens risk- och sårbarhetsanalyser för 2011 kommer att sammanställas av Socialstyrelsen i deras egna risk- och sårbarhetsanalys 2012. Dessutom kommer Socialstyrelsen att komplettera sin risk- och sårbarhetsanalys 2011 utifrån en analys av landstingens risk- och sårbarhetsanalyser för 2011 Analysen ska värderas och resultatet sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 10. Svenska kraftnät, förutom att analysera hot, risker och sårbarheter inom sin egen verksamhet, upprättar en nationell risk- och sårbarhetsanalys för elsektorn (produkt-ion av, distribution av och handel med el) enligt elberedskapslagen. 11. Dessa båd

Risk- och sårbarhetsanalys 2018 Länsstyrelsen Västra

I denna risk-och sårbarhetsanalys har förutom MSBFS 2015:5 och LEH, även de lagar som styr respektive verksamhet från vilka representation funnits i gruppen som skulle arbeta med risk-och sårbarhetsanalys (RSA) beaktats. Berörda lagar är bl a kommunallagen, LSO, SoL, LSS, skollagen samt Lag om allmänna vattentjänster. 1.4 * Risk- och sårbarhetsanalys enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:6, för sådana RSA vilka avses i 2 kap. 1§ lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Sundsvalls kommuns risk- och säkerhetsanalys, RSA

Risk- och sårbarhetsanalys är en del i Kalmar Kommuns förebyggande säkerhetsarbete och syftar till att kartlägga pågående säkerhetsarbete samt att identifiera kommunens risker och sårbarheter. Den ska dessutom utgöra un-derlag för kommunens plan för hantering av extra ordinära händelser enlig RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR . BORGHOLMS KOMMUN 2011 . 1. Övergripande beskrivning av kommunen. Borgholms kommun har 10 654 invånare (1/7 2011) och ligger på den norra delen av Öland. Centralorten Borgholm ligger på Ölands västra kust vid Kalmarsund och är en ut Vad är risk- och sårbarhetsanalys? I kommunerna finns oftast mycket erfarenhet och kunskap om olyckor som inträffar ofta, däremot är det sämre ställt med förberedelserna mot olyckor som händer mycket sällan men får stora konsekvenser. Det gäller för kommuner att förebereda sig på det otänkbara. En plan skall finnas i alla kommuner och landsting fö

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att bland annat att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ska under det första kalenderåret göra en analys av vilka risker, hot och samhällsstörningar som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten Här kan du ladda ner och läsa Svedala kommuns risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022. RSA - Risk- och sårbarhetsanalys för Svedala kommun 2019 - 2022 . Publicerad 2020-02-19 kl 14:20. Sidansvarig: Hampus Aronsson. Bo Öppna Arbetet med att få in kommunalförbunden och andra samarbetsorganisationer i kommunens risk- och sårbarhetsanalys kommer att påbörjas under 2016. Södra Dalarnas räddningstjänstförbund gör en egen riskanalys. 4 FOIs modell för Risk- och sårbarhetsanalys (FORSA), 2011 5 Risk- och sårbarhetsanalyserna är ännu inte antagna En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och förordningar göra en RSA

Helsingborgs stads risk- och sårbarhetsanalys 2019-202

4 Risk- och sårbarhetsanalyser ur ett kommunalt perspektiv 13 4.1 Risk- och sårbarhetsanalysarbete 13 4.2 Risk- och sårbarhetsanalysarbetets fokus 17 4.3 Stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 19 4.4 Vad är en bra risk- och sårbarhetsanalys? 22 4.5 Riskanalyser för olika syften 2 och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att kommunen ska analysera vilka samhällsstörningar som kan inträffa i kommunen och hur detta påverkar de egna verksamheterna. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk - och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalys I konventionellt säkerhetsarbete ingår en risk- och sårbarhetsanalys, där risken är en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och omfattningen av konsekvensen när den har skett

Risk- och sårbarhetsanalys - Borås Sta

Risk- och sårbarhetsanalys Sid 7 (24) C:\Users\Osby Kommun\Documents\GroupWise\RSA Osby kommun 2015.docx 3. A be p öce öch meöd Analysen utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) och vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser (MSB245) Töreboda kommuns risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 följer rubriksättningen ovan. Risk- och sårbarhetsanalysen för innevarande mandatperiod ska ses som en fördjupning av den analys som gjordes 2011. Då beskrevs på ett övergripande plan vilka risker som identifierats och hu

Kommunerna redovisar vart fjärde år sin risk- och sårbarhetsanalys för länsstyrelserna. De gör i sin tur regionala analyser och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en. Här hittar elnätsföretagen information om inrapportering av risk- och sårbarhetsanalyser, samt åtgärdsplan (RSA och ÅP) när det gäller leveranssäkerheten i elnäten. För att kunna rapportera in i e-tjänsten KENT måste du vara behörig att rapportera och ha en giltig mobil BankID 6. Trafikverket bör hantera hela väg- och järnvägssystemet ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv. Åtgärder med anledning av Trafikverkets risk- och sårbarhetsanalys behöver tydliggöras på flera punkter. Åtgärderna bör beskrivas tydligare. Det bör tydliggöras när åtgärder ska vara genomförda och hu

 • Delt foreldreansvar pass.
 • Fakta om hera.
 • Norwegian puerto rico 2017.
 • Rx lim ingredienser.
 • Toro fiskegryte.
 • Toro fiskegryte.
 • Stillingskode 1017 lønn.
 • What happened to rich froning.
 • Hvor mange watt produserer et gjennomsnittlig menneske.
 • Tenorhorn grifftabelle.
 • 7100 kryssord.
 • Verdens største øy.
 • Texas chainsaw massacre imdb.
 • William westworld actor.
 • Obligatoriske kjøretimer klasse b pris.
 • Hangzhou west lake.
 • Rennrad karlsruhe händler.
 • Klotrimazol krem.
 • Mikkes magiske jul tv2.
 • Sing kinderlieder.
 • Tierpark neumünster hunde.
 • Stein ove berg lyrics.
 • Problemer med airbnb.
 • Hamburg clubs ab 16 samstags.
 • Osebergskipet funn.
 • Milky way chocolate wiki.
 • Boxette bil.
 • Ostekake med hvit sjokolade og mascarpone.
 • Pareto proff.
 • Shoichi yokoi.
 • Meteorstorm november 2017.
 • Zoo tycoon 1 tiere download.
 • Blikul no.
 • Var ligger olofström.
 • Utbetaling av mva tilgode.
 • Karate mannheim neckarau.
 • Politiet nødpass trondheim.
 • Liempde restaurant.
 • Romerske guder og græske guder.
 • Uschihaus tüssling termine.
 • Mädchen fahrrad 12 zoll.