Home

Merarbeid vs overtid

Overtid og merarbeid - NHO Mat og Drikk

Hva er forskjellen på overtid og mertid? - NH

Overtid, overtidsbetaling og avspasering Hva regnes som overtidsarbeid, og Dersom det arbeides ut over avtalt arbeidstid, men innenfor disse grensene, regnes det ifølge loven som merarbeid. Dette utløser bare ordinær timelønn for det man jobber ekstra Differansen mellom 7,5 timer og 9 timer per dag (1,5 time) er merarbeid etter arbeidsmiljøloven, og ikke overtid. Det samme gjelder differansen mellom 37,5 time og 40 timer (2,5 timer). Disse timene med merarbeid skal ikke inngå i oversikten over antall utførte overtidstimer som arbeidsgiver plikter å ha oversikt over etter arbeidsmiljøloven § 10-7 Dersom det blir arbeidet ut over avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil dette være såkalt merarbeid. Overtid i lovens forstand blir det først når det arbeides ut over dette. Begrepet «samlet arbeidstid» omfatter både alminnelig arbeidstid, merarbeid og overtidsarbeid

Overtid er det arbeid som varer ut over den alminnelige arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-4. Det er ikke tillatt å bruke hverken merarbeid eller overtid som en fast ordning. Før merarbeid eller overtidsarbeid iverksettes, skal nødvendigheten av arbeidet, dersom det er mulig, drøftes med de tillitsvalgte YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer om overtidsbetaling. Den viser at kun halvparten av norske arbeidstakere opplever at arbeidsgiver alltid følger reglene for overtidsbetaling, skriver de i et innlegg i Dagsavisen. Samtidig svarer ca. hver tiende at de opplever at reglene for overtidsbetaling sjelden eller aldri følges, heter det i innlegget Vilkårene for overtidsarbeid og merarbeid er fastsatt i arbeidsmiljøloven § 10-6 (1). Det er mao. en forskjell på overtid etter loven og betalt overtid etter tariffavtalen. Hvor mye overtid kan man jobbe? Lovens grenser for overtid beregnes ut fra lovens definisjon på arbeidstid, se ovenfor 3.2 Overtids- og merarbeid Overtid - overtidsgodtgjøring. Bruk av overtid og utbetaling av overtidsgodtgjøring er regulert ved lov, tariffavtaler og særlige bestemmelser, f.eks. i arbeidsavtalen. Aml. § 10-6 gir en nærmere definisjon av hva som regnes som overtidsarbeid

Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring

Loven åpner ikke for å bruke merarbeid eller overtid som en fast ordning. Personalmøter og foreldremøter er normalt forutsigbare møter som kan planlegges god tid i forveien. Som leder vil du derfor mangle hjemmel til å pålegge disse møtene i form av merarbeid eller overtid Da er det pålagt overtid, og det må betales et tillegg på minimum 40 prosent. Selv om det er gjort avtale om fleksitid, må arbeidsgiver forholde seg til lovens maksimalgrenser for samlet arbeidstid og overtid. Det innebærer at arbeidstaker ikke kan jobbe mer enn 13 timer i løpet av 24 timer Er overtid inkludert i fastlønn? Arbeidstilsynet tolket i sin tid arbeidsmiljølovens bestemmelser dithen at overtid ikke kunne inkluderes i fastlønnen.. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har imidlertid overprøvd Arbeidstilsynets tolkning og kommer i sin vurdering til at man kan avtale et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for evt. overtid Timelønn for merarbeid i 1 time (da har han jobbet 9 timer). Timelønn og 40 % overtidstillegg for 3 timer (da han jobber ut over 9 timer). Når kan det jobbes overtid. Overtid kan bare pålegges hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Planlagt overtid eller fast avtale om overtid er ikke tillatt

Overtid for ledere og ansatte i særlig uavhengige stillinger. En rekke arbeidstakere er unntatt overtidsbestemmelsene. Vi har laget en egen artikkel om disse unntakstilfellene som du finner her: Overtid i ledende eller særlig uavhengig stilling Overtid er alt arbeid utover den alminnelige arbeidstid. Reglene kan variere ut fra om man er bundet av tariffavtale eller ikke. Får svar på spørsmål om overtid nedenfor Kan du si nei til overtid? Som hovedregel har du ikke anledning til å si nei til overtid om det er nødvendig for en forsvarlig drift av firmaet du jobber for. Men også her er det unntak. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan jobbe ekstra, eller har små barn å ta deg av, kan du slippe å jobbe overtid Merarbeid, overtid, avspasering og godtgjørelse. I NFFs sekretariat har vi fått tilbakemelding om at det er behov for en oppklaring når det. gjelder reglene om arbeidstid. På dette feltet finnes det mange regler å forholde seg til, og. det er ikke rart man går surr i begrepene av og til

Overtid, merarbeid og forskjøvet arbeidsti

Deltidsansatte i KS-sektoren Kompenseres dersom de pålegges å arbeide ut over det timeantall som er fastsatt for full stilling. Deltidtilsatte utbetales godtgjøring for forskjøvet arbeidstid, dvs. 50 % tillegg til ordinær timelønn, for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid. Deltidsansatte i Staten Godtgjøres med ordinær timelønn for pålagt arbeid utover den. 2. Periode med merarbeid de siste tolv måneder Bestemmelsen krever at det foreligger merarbeid utover avtalt arbeidstid i de siste 12 månedene før kravet settes frem. Arbeidstaker må sette fram krav. Arbeidsgiver skal ikke av eget tiltak forespørre arbeidstaker om vedkommende ønsker å øke sin faste stilling etter merarbeidsregelen

Arbeidstid - merarbeid, overtid og samlet arbeidsti

I dette brukertipset viser vi hvordan mertid og overtid skal registreres i lønnsregistreringen og rapporteres i A-meldingen. Aktuelle lønnsarter: 5 - Timelønn 10 - Overtid 50% 11 - Mertid 50% Eksempel: En ansatt har jobbet 45 timer på en uke, og får 50% overtidsbetalt på alt over 37,5 timer. Ved. Overtid. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1-1. Lovens formål § 1-2. Hva loven omfatter § 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs § 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter. Overtid er vanlig overtid, differrensiert overtid er mellomlegget mellom overtidsbetalingen og en vanlig timelønn. Det får du dersom du avspaserer overtiden time for time. 100 % får du i følge HTA: 1. For overtidsarbeid utført mellom kl. 21.00 og kl. 06.00. For overtidsarbeid påbegynt før kl. 06.00 som varer fram til arbeidstidens. Vær også klar over følgende; merarbeid er ikke lenger tillatt dersom man jobber i 100% stilling. Merarbeid gjelder kun for de med mindre stillingsprosent og da kun opp til 100%. Alt ut over 100% skal lønnes som overtid. All overtid skal være pålagt, helst skriftlig da det skal kunne dokumenteres

Overtid, overtidsbetaling og avspasering - Virk

Dom: Overtid og reisetid. Høyesterett avsa 6. juni 2018 dom i saken mellom arbeidstakeren og Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet (HR-2018-1036-A). Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen. Snakk med oss Ring 2293385 Overtid kan pålegges når: Uforutsette hendelser eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift; Overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade; Det er oppstått uventet arbeidspres

Hva regnes som overtid? - Regnskap Norg

Merarbeid/overtid: Loven definerer merarbeid som arbeid innenfor grensen for alminnelig arbeidstid (hovedregel: 9 timer), mens overtid er tid som krysser denne grensa. Arbeidsgiver kan pålegge ansatte å jobbe overtid innen visse timesgrenser dersom behovet er «særlig og tidsavgrenset» Merarbeid og overtid. Oppdatert 21.09.2020 kl 12.15. 1. Hvilke regler gjelder for bruk av merarbeid/overtid? Svar: Vilkårene for merarbeid og overtid er de samme, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6. Dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt arbeidstid

Overtid - Arbeidstilsyne

 1. Overtid/Ekstravakt Her kan du registrere forespørsel om merarbeid/overtid som du har hatt eller skal ha. Registrering: Velg avdeling, årsakskode, dato, vaktkode, eller kun fra/til klokkeslett. Dersom kun fra og til.
 2. Overtid, merarbeid og forskjøvet arbeidstid; Fritid og pauser; Informasjon til medlemmer om koronapandemien; Nyheter. Fullt medhold for saksøkte sykepleiere. Fredrikstad tingrett avviste enstemmig søksmålet mot de fire sykepleierne
 3. Du får kun helge eller kvelds- og nattillegg, eller overtid som sagt, ikke begge deler. Overtid er helt klart best betalt. Men du får kun overtid hvis du jobber utover en 100% stilling, hvis du har en lavere stilling får du utbetalt vanlig timelønn for merarbeid. Overtid skal bare utbetales hvis det er pålagt overtid
 4. Overtid er vanlig overtid, differrensiert overtid er mellomlegget mellom overtidsbetalingen og en vanlig timelønn. Det får du dersom du avspaserer overtiden time for time. 100 % får du i følge HTA: 1. For overtidsarbeid utført mellom kl. 21.00 og kl. 06.00. For overtidsarbeid påbegynt før kl. 06.00 som varer fram til arbeidstidens.
 5. Merarbeid er arbeid som utføres ut over den avtalte arbeidstid av arbeidstakere som har fått redusert sin arbeidstid etter arbeidsmiljøloven (1977) § 46 a (av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner), jamfør arbeidsmiljøloven (2005) § 10-2 (4). Merarbeid kan pålegges disse arbeidstakerne etter de samme regler som gjelder for overtidsarbeid, men gir ikke rett til.
 6. nelig arbeidstid i fulltidsstilling, er det å regne som merarbeid, men ikke som overtid. Forskjellige begrensninger på overtid Overtidsarbeid er definert som arbeid utover arbeidsmiljølovens grenser for al
 7. I dagens arbeidsliv med mulighet til å arbeide via PC'en omtrent over alt, er det ikke enkelt, verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker, å overholde reglene for arbeidstid og overtid. Her får du en oversikt over reglene som gjelder. I følge undersøkelser jobber over halvparten av arbeidstakerne i Norge overtid hver uke, og en tredjedel av [

§ 10-6. Overtid - Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljølove

Det kan være at rammen for overtid og overtidsbetaling er regulert i tariffavtale eller arbeidsavtalen til arbeidstakeren. Om deltidsansatte eller arbeidstakere med redusert arbeidstid har krav på overtidsbetaling ved arbeid som går ut over den avtalte stillingsprosenten, må da avgjøres ved en tolkning av avtalen 1.4 Mertid En medarbeider kan i samråd med sin leder, velge å arbeide ut over normal arbeidstid i en periode. Dette er noe medarbeideren selv tar initiativ til

7 vanlige misforståelser om overtidsbetalin

Skal være akutt og uforutsett: Så mye overtid kan du jobbe. Ni av ti nordmenn jobber jevnlig overtid, men det er klare grenser for hvor mye du kan pålegges av sjefen - og for hvor mye du kan jobbe 5.9 Overtid og merarbeid 92 5.9.1 Vilkår for bruk av overtid og merarbeid 92 5.9.2 Unntak fra overtidsbestemmelsene 93 5.9.3 Nekting av overtid og merarbeid 95 5.9.4 Generelt om overtid og merarbeid 95 5.9.5 Overtid vs. merarbeid 96 5.9.6 Rett og plikt til fritak for mer- og overtidsarbeid 97 5.9.7 Lengden av overtidsarbeid 9 Overtid og merarbeid er kun lovlig dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. Overtid og merarbeid vil typisk være lovlig dersom virksomheten på grunn av uforutsette hendelser har fått et økt arbeidspress, for eksempel ved uforutsett fravær blant arbeidstakerne eller sesongmessige svingninger Overtid ut over 100 prosent stilling er ikke pensjonsgivende, og skal derfor ikke rapporteres til oss. Det samme gjelder annen kompensasjon for merarbeid ut over 100 prosent stilling og utenlandstillegg. Tillegg som kompenserer for spesielle utgifter (som mat klær, bil, telefon osv.), er ikke pensjonsgivende og skal ikke rapporteres Pålagt overtid må ikke overstige 200 timer i kalenderåret. Arbeidsgiver plikter å frita arbeidstaker fra å utføre overtidsarbeid og merarbeid når denne av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre

Vi anbefaler at begrepet overtid forbeholdes tilfeller som er definert som overtid i lov og/eller avtale. Arbeidstid som kommer i tillegg til avtalt arbeidstid, men som ikke er overtid i juridisk forstand, bør omtales som merarbeid eller lignende i virksomheten NFFs styre har avdekket at det er flere medlemmer som ikke har fått kompensert det de skal knyttet til merarbeid når man arbeider i redusert stilling. Overenskomstens § 5.12 er tydelig og klar på hva som gjelder; pålagt arbeid ut over 9 timer per døgn skal godtgjøres som overtid. Det er først og fremt knyttet til arbeid ut over 9 time

Arbeidstid, mertid og overtid (Nettkurs) Kurset tar for seg arbeidsmiljølovens ulike bestemmelser om arbeidstid. Hvilke grenser gjelder for alminnelig arbeidstid, samt forskjellen på merarbeid og overtid Har jeg krav på overtid? 29.06.2012 av Informasjonsavdelinga Sist oppdatert: 30.06.2012. Du har krav på overtidsgodtgjøring for arbeid ut over den avtalte arbeidstid. Overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 50 prosent. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 100 prosent Overtid og merarbeid Sist oppdatert: 01.05.2011 Bruk av overtidsarbeid er regulert av Arbeidsmiljøloven (AML) § 10-6 og Hovedtariffavtalens (HA) Fellesbestemmelser § 6. 1 VILKÅR FOR BRUK AV OVERTID/MERARBEID Overtids- og merarbeid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for de Ved merarbeid har arbeidstaker kun krav på ordinær lønn, mens ved overtidsarbeid har man krav på overtidsgodtgjørelse. Ved overtid skal det, i tillegg til ordinær lønn for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstid, betales et tillegg på minimum 40 prosent. Det er ikke adgang til å inngå avtale om en lavere overtidsgodtgjørelse

Sv: Overtid/Merarbeid ‎26-07-2018 13:42 Vi jobber 37,5 timers uke, så dersom hun jobber utover 8 timer en dag, men likevel ikke kommer opp i 37,5 timer blir dette regnet som overtid eller mertid Reglene for overtid er kompliserte og i mange tilfeller fører dette til at arbeidsgivere beregner overtiden feil. Her får du svar på spørsmål knyttet til grensene for bruk av overtid, i hvilke situasjoner man kan pålegge overtid og avspasering

Overtid og mertid Finans Norg

 1. Dette bekrefter Anja M. Brodschöll, advokat MNA ved Prosessområde arbeidsgiver hos Finans Norge. - Da er det viktig at det er ansatte på jobb for å ordne opp. Hvis vilkårene for overtid er oppfylt og bedriftens ledelse pålegger en ansatt å jobbe overtid, har den ansatte i utgangspunktet plikt til å jobbe, sier Brodschöll.. Du kan bli fritatt for overtidsarbei
 2. For eksempel kan det avtales at overtidskompensasjonen skal være mer enn 40 %. Ofte skilles det også mellom overtid som foregår i ukedagene (mandag-fredag), og overtid som finner sted på helge- og høytidsdager. Det kan også være avtalt at det gis overtidskompensasjon også for det som etter arbeidsmiljøloven vil anses som «merarbeid»
 3. imum 40 % av den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i sin vanlige arbeidstid, om det er selvvalgt eller pålagt: - Om arbeidsgiver krever at arbeidstaker skal jobbe en dag ekstra, regnes dette som overtid - og går ikke inn under fleksitidsavtalen, sier Trond
 4. nelige arbeidstiden etter loven er 9 timer per dag og 40 timer per uke. Pålegg om å arbeide utover 7,5 timer per dag eller 37,5 timer per uke er derfor ikke overtid, men merarbeid i lovens forstand

Hva er merarbeid Overtid og merarbeid - NHO Mat og Drikk . Imidlertid vil ansatte i bedrifter som er bundet av tariffavtale ha en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer. Det samme gjelder for ansatte i bedrifter som ikke er tariffbundet, men som likevel har bestemt at den ukentlige arbeidstiden skal være 37,5 timer. Overtid og merarbeid Av Runar Homble, advokat i Homble Olsby Arbeidsmiljøloven definerer overtidsarbeid som arbeid utover den alminnelige arbeidstid. Denne grensen er fastsatt til ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. Loven gir arbeidstaker rett til lønn for overtidsarbeid, med et overtidstillegg på minst 40 %. Visse grupper er unntat Merarbeid, overtid, avspasering og Read more about timer, overtid, arbeidsgiver, merarbeid, utover and avspasering Definisjon - overtid: For ansatte i 100% stilling, regnes overtid som arbeid utover den fastsatte arbeidsplan. For ansatte i stillinger lavere enn 100%, regnes arbeid utover avtalt arbeidstid, men innenfor ordinær arbeidstid, som merarbeid, og utover dette som over­tids­arbeid. Merarbeid utløser ikke krav på overtidstillegg

Hva regnes som overtid? Fra tid til annen har arbeidsgiver behov for at ansatte arbeider utover avtalt arbeidstid. Det er imidlertid ikke slik at alt ekstraarbeid gir rett til overtidsbetaling. 28.09.17. Skrevet av advokatfullmektig Merarbeid og overtid. Det er ikke avtalt unntak for overtid i tariffavtalen. Det er uttrykkelig sagt i A2 § 3.6.1 at overtidsarbeid anvendes i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid. Adgangen til å pålegge overtidsarbeid er begrenset til ti timer per uke, 25 timer per fire uker og 200 timer per år I AKU ser man på hvordan de andre formene for merarbeid - overtid og annen type ekstraarbeid - kompenseres. Samlet sett viser AKU at om lag 40 prosent av de som jobber mer enn avtalt i en gitt uke, sier at dette er tid som skal avspaseres, om lag like mange sier at dette er tid som skal betales, og cirka 15 prosent sier at det ikke gis noen kompensasjon Opptak av webinar 12. februar 2020: Merarbeid, overtid og fleksibel arbeidstid - har du oversikten. Mette K. Reiten og Anne Toril Johnsgaard, begge jurister hos Compendia, vil i webinaret gå igjennom konkrete problemstillinger og gi dere gode råd En ansatt skal i utgangspunktet jobbe full dag før overtiden kan begynne. I mange statlige virksomheter innebærer det 7 timer og 45 minutter vintertid og 7 timer sommertid. Om du som arbeidsgiver tillater det, er det mulig å avspasere og jobbe overtid samme dag. Fleksitid er allerede opparbeidet og trekkes av tidsregnskapet

Statens personalhåndbok 2020 - 3

Kveldsmøter i barnehagen Visma Blog

Merarbeid er arbeid som utføres ut over avtalt arbeidstid, men innenfor rammene for den alminnelige arbeidstid. Overtid er det arbeid som varer ut over den alminnelige arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-4. Det er ikke tillatt å bruke hverken merarbeid eller overtid som en fast ordning Gratis webinar: Dette må du vite om. Merarbeid,overtid, avspasering og godtgjørelse I NFFs sekretariat har vi fått tilbakemelding om at det er behov for en oppklaring når det gjelder reglene om arbeidstid. På dette feltet finnes det mange regler å forholde seg til, og det er ikke rart man går surr i begrepene av og til § 4 Merarbeid/overtid 4.1 Merarbeid Merarbeid er pålagt arbeid utover den kontraktsmessige arbeidstid, opptil en samlet ukentlig arbeidstid på 39 timer. For merarbeid skal kompensasjon gis enten i form av fritid eller som lønn, idet hver overskytende arbeidet time regnes som 1 1/3 time hverdager mellom kl. 0800 og 1700, lørdage § 10-6. Overtid. Overtid er den arbeidstiden som går utover lovens grense for alminnelig arbeidstid. Viktig å merke seg at arbeid utover den avtale arbeidstiden ikke nødvendigvis er overtid, men i mange tilfeller å anse som merarbeid. Merarbeid er arbeidstid utover den avtale tiden, men innenfor rammene for alminnelig arbeidstid ref. § 10-4

8 ting du må vite om fleksitid - Infotjeneste

Den ekstraordinære situasjonen rundt koronaviruset kan likevel gi arbeidsgiver grunnlag for å pålegge overtid og merarbeid etter arbeidsmiljølovens regler, for eksempel ved stort frafall av medarbeidere pga. sykdom eller karantene. I utgangspunktet må de alminnelige grensene for overtid i arbeidsmiljølovens kap. 10. følges Beordring til utførelse av arbeid ligger under arbeidsgiverens styringsrett. Vilkåret for å kunne pålegge merarbeid og overtid er at det er et særlig og tidsavgrenset behov for dette. Dersom en eller flere stillinger er ubesatte i en periode vil dette kunne medføre et behov for å kunne pålegge overtid og merarbeid merarbeid/overtid) kan være inntil [angi] timer ila. 24 timer eller [angi] timer ila. sju dager, jf. aml. § 10-6 (8). 4.7. Daglig og ukentlig arbeidsfri Det er avtalt en daglig fritid mellom vakter på minimum [angi] timer sammenhengende arbeidsfri, jf. aml. § 10-8 (3) Dine overordnede kan pålegge deg merarbeid eller overtidsarbeid, dette krever ikke hjemmel i statens personalhåndbok, men kan for så vidt leses ut av kapittel 3.2 om overtid og merarbeid. Når du først har utført arbeid for arbeidsgiver, eller vært disponibel for arbeidsgiveren på dennes instruksjon, så skal du ha lønn med mindre annet er særskilt regulert i avtale (tariffavtale. Dette kalles merarbeid. Overtid i lovens forstand blir det når du arbeider ut over dette igjen. Overtidstillegget skal være på minimum 40 prosent av din timelønn. Dvs. at du får din avtalte timelønn pluss 40 prosent ekstra. Flere arbeidsgivere operer nå med 50 prosent overtidstillegg

§ 5 Merarbeid - overtid Overtid kan anvendes i den utstrekning loven hjemler. For ansatte inntrer overtid først når arbeidstiden overstiger 37,5 timer pr. uke eller 9 timer på en enkelt dag. Ved pålagt overtidsarbeid gis følgende tillegg til normallønn jf. § 1: a) For arbeidede overtidstimer: 50 Merarbeid. Det er ikke overtid hvis en arbeidstaker jobber ut over den avtalte arbeidstiden, men ikke overstiger grensene for den alminnelige arbeidstiden. Timene mellom avtalt arbeidstid og den alminnelige arbeidstiden kalles gjerne for merarbeid. Dette kan illustreres med et eksempel. Ole arbeider i en sportsbutikk Overtidsarbeid, arbeid utover den tid som er den enkelte arbeidstakers alminnelige arbeidstid. Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 kapittel 10 (særlig § 10-6) begrenser adgangen til bruk av overtidsarbeid. Arbeidstakere i ledende stilling eller særlig uavhengig stilling er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, herunder bestemmelsene om overtidsarbeid

Overtidsbetaling: Arbeidstakers rettigheter

Altinn - Overtid

I mai ble Bærum landskjent fordi de, som eneste kommune i landet, bevilget opptil 70.000 kroner i korona-overtid til topplederne sine - for merarbeid som allerede var bakt inn i lønna Arbeidstid i jula - Dette må du vite om rettighetene dine Artikkel henta fra DinSide.no Flere lover og avtaler spiller inn når åpningstider og bemanning skal avgjøres i julestria. Eilin Lindvoll Flere butikker og kjøpesentre holder åpent søndagene før jul, på julaften og i romjulen. Dette er for å ekspedere de som skal handle alt d Overtid er arbeid utover arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid. Arbeidstid er tiden du står til disposisjon for arbeidsgiver. Dersom du arbeider utover avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, er det kalt merarbeid. Overtid er først når det arbeides utover lovens grenser for vanlig arbeidstid

Overtid og merarbeid er kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Med andre ord kan ikke overtid eller merarbeid brukes som en fast ordning. Med særlig og tidsavgrenset behov menes det for eksempel: fravær blant arbeidstakerne som forstyrrer eller truer med å forstyrre den daglige driften This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website Rektor Curt Rice ved OsloMet sier han vil gi alle ansatte 10.000 kroner for ekstra innsats under pandemien. Fagforeningene vil ha betalt for merarbeid i tillegg. Det vil ikke Rice Overtid inntreffer også hvis grensene for hvor mange timer den ansatte har lov å arbeide pr. uke/i løpet av 7 dager overskrides. Ved avtale om gjennomsnittsberegning med den enkelte arbeidstaker vil arbeid utover 48 timer, eller 50 timer hvis arbeidstiden blir gjennomsnittlig 48 timer i løpet av 8 uker, være overtid Ved tariffavtale eller annen avtale er alminnelig arbeidstid ofte kortere, for eksempel 37,5 timer per uke. Jobber arbeidstaker lenger enn grensen som er satt for alminnelig arbeidstid i tariffavtalen eller annen avtale, men innenfor lovens grense for alminnelig arbeidstid, blir det ofte omtalt som merarbeid

 • Tannbleking med uv lys.
 • Butikker avenyen sørlandsparken.
 • Kart gamlebyen benidorm.
 • Volkswagen financial services.
 • Wt47w568dn test.
 • Buienradar paguera.
 • Moderatoren gesucht kika.
 • Hekker til trening.
 • String art cat.
 • Supramatic.
 • London shopping tripadvisor.
 • Plaza de toros de las ventas próximos eventos.
 • Dav hütten wilder kaiser.
 • Zander k bergen.
 • Tel aviv weather.
 • Jobbe i turistforeningen.
 • Blue dilly dilly.
 • Bytte bakgir på sykkel.
 • Kloster definisjon.
 • Representasjon fradragsberettiget 2017.
 • Dracula vlad tepes.
 • Intrahepatiske galleganger.
 • Fahrrad erfurt magdeburger allee.
 • 2create brikker.
 • El nido airport.
 • Europa league viaplay.
 • Design og redesign ideer.
 • Bob marley tod.
 • Arbeitsamt melle stellenangebote.
 • Dragvoll idrettshall.
 • Stillingskode 1017 lønn.
 • Skistua bymarka.
 • Hva betyr virkning.
 • Stadtgemeinde kufstein kufstein.
 • Mikkes magiske jul tv2.
 • Likninger oppgaver pdf.
 • Noobwork gutta krutt 57.
 • Pizza boy.
 • Mtb painten.
 • Ukeplan trening mal.
 • Hvilket hudlag består av flerlaget plateepitel.